Vetenskapsteori och forskningsdesign i socialt arbete, 7.5 hp

Theory of science and research design in social work, 7.5 credits

745A61

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Dimitris Michailakis

Kursansvarig

Veronika Wallroth

Studierektor eller motsvarande

Veronika Wallroth

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 202235-202244 Svenska Norrköping, Norrköping

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Socionomexamen 210 hp
    eller
    Kandidatexamen 180 hp i huvudområde socialt arbete
    eller
    Kandidatexamen 180 hp i annat relevant huvudområde
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- kritiskt värdera och diskutera samhällsvetenskapliga vetenskapsteoretiska inriktningars möjligheter och begränsningar för utvecklandet av metodologiska ansatser för forskning i socialt arbete, 
- kritiskt reflektera kring villkoren för samhällsvetenskaplig kunskap, makt och etik i global belysning 
- motivera valet av teoretisk och metodologisk ansats för ett eget utformat forskningsprojekt i socialt arbete
- självständigt utforma och skriftligt presentera en forskningsdesign för en empirisk studie i socialt arbete 

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om vetenskapsteori och forskningsdesign genom att på ett fördjupat sätt värdera olika vetenskapsteoretiska perspektivs och forskningsmetoders betydelse för forskning i socialt arbete. Kursen ska ge den studerande redskap att värdera de möjligheter och begränsningar som metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv kan innebära för kunskapssyn och kunskapsproduktion samt redskap att utveckla sin kunskap om och förståelse för de metodologiska överväganden som måste göras före och under en vetenskaplig studie. Individuellt väljer den studerande en metodologisk ansats att självständigt fördjupa sig i och som utformas skriftligt som en forskningsdesign baserat på en empirisk studie inom det sociala arbetets forskningsfält. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, och gruppdiskussioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursens examineras genom aktivt deltagande i seminarier, genomförande av obligatoriska uppgifter samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM3 Seminarium 1 1.5 hp U, G
SEM4 Seminarium 2 1.5 hp U, G
EXM1 Hemtentamen 4.5 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Övrigt

Kurslitteratur se under flik övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.