Överskuldsättning - Att upptäcka, utreda och åtgärda, 7.5 hp

Overindebtedness - To discover, investigate, and remediate, 7.5 credits

745A64

Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Pia Kjellbom

Kursansvarig

Pia Kjellbom

Studierektor eller motsvarande

Veronika Wallroth

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF Obs!
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2023 202335-202403 Svenska Norrköping INSTÄLLD

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Socionomexamen 210 hp
  eller
  Kandidatexamen 180 hp med huvudområdet socialt arbete
  eller
  Kandidatexamen inom ett för området relevant huvudområde
  eller
  minst 1 års yrkeslivserfarenhet inom relevant område
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och analysera orsaker till men också konsekvenser av överskuldsättning i ett individ, grupp- och samhällsperspektiv
 • redogöra för och analysera de rättsliga förutsättningarna för att överskuldsättning kan uppstå men också åtgärdas
 • problematisera och reflektera kring pengars roll och kreditvärdighetsbegreppet i människors liv
 • kritiskt reflektera kring överskuldsättning som individuellt och strukturellt problem ur olika perspektiv
 • integrera rättslig kunskap med annan socialvetenskaplig kunskap vid analysen av olika individuella skuldsättningsscenarion och i argumentationen för olika lösningar

Kursinnehåll

I kursen ligger huvudfokus på överskuldsättning både som begrepp och fenomen ur ett individuellt men också strukturellt perspektiv. Under kursen behandlas bland annat individuella orsaker till men också konsekvenser av överskuldsättning för individer och grupper. Här lyfts betydelsen av sociala kategorier som kön, ålder och etnicitet fram. Vidare ges en djupare förståelse för känslor av skam och deras betydelse kopplat till överskuldsättning. Slutligen behandlas strukturella förutsättningar för överskuldsättning vad gäller politiska, rättsliga och marknadsmässiga strukturer samt konsekvenserna av individuell överskuldsättning ur ett samhällsperspektiv. I kursen ingår att integrera rättslig kunskap med annan socialvetenskaplig kunskap för att både upptäcka, utreda och argumentera för olika lösningar (åtgärder) vid individuell överskuldsättning. Särskilt fokus ägnas inkassobolagens, kronofogdens, socialtjänstens, skuld- och budgetrådgivningens samt konsumentverkets roll i sammanhanget.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges på kvartsfart på distans med hjälp av webbaserad lärplattform men innefattar också campusbaserad undervisning.  Under heldagar på campus ges föreläsningar, seminarier och färdighetsträningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande vid kursträffar och seminarier, betygsskala: D
 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV

For Godkänt slutbetyg krävs Godkänt samt Deltagit på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga hemtentamen.
 

Detaljerad information finns i studieanvisningarna.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM4 Zoominarium I 0 hp D
SEM5 Zoominarium II 0 hp D
SEM6 Zoominarium III 0 hp D
SEM7 Zoominarium IV 0 hp D
EXM3 Examination 7.5 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur, se övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.