Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet i socialt arbete, 7.5 hp

Welfare Law Focusing Social and Economic Vulnerability in Social Work, 7.5 credits

745A78

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elin de Trier

Kursansvarig

Elin de Trier

Studierektor eller motsvarande

Peter Holmqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 7 (VT 2026) V

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet
  • Masterprogram i socialt arbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
150 hp godkända i socialt arbete

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: 

  • analysera rättsliga förutsättningar för människor med olika typer av sociala och ekonomiska svårigheter med stöd av juridisk metod
  • identifiera och applicera socialvetenskapliga teorier i relation till människor som lever med olika typer av sociala och ekonomiska svårigheter
  • genomföra en integrerad analys, ur ett rättsligt och socialvetenskapligt perspektiv, av situationen för människor som lever med sociala och ekonomiska svårigheter
  • kritiskt granska och argumentera för olika lösningar samt ge socialjuridisk rådgivning på ett rättsligt och socialvetenskapligt grundat sätt för människor med olika sociala och ekonomiska svårigheter

Kursinnehåll

I kursen behandlas både teoretisk och praktisk förståelse av juridikens roll i det sociala arbetet i relation till annan socialvetenskaplig kunskap med särskilt fokus på människor som lever med olika sociala och ekonomiska svårigheter. Teoretiska utgångspunkter är välfärdsrättsliga ramar och annan socialvetenskaplig teoribildning av betydelse för att både förstå och hantera individuell social och ekonomisk sårbarhet. Centralt är också det sociala arbetets rättsliga kontext, vari inte bara socialrättslig utan också omgivande lagstiftning ingår exempelvis utsöknings-, hyres-, och migrationsrätt med ibland betydande inverkan på socialrättens möjligheter och gränser. I kursen betonas betydelsen av att integrera juridiska perspektiv med empiriskt grundade beteende- och samhällsvetenskapliga kunskaper. Exempel på områden som behandlas under kursen är överskuldsättning, påtvingad avflyttning från bostad (exempelvis vräkning), ekonomisk utsatthet vid våld i nära relation, betydelsen av legal status samt begreppen behov och nöd m.m.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och färdighetsträningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i färdighetsträningar, betygsskala: D
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: D
  • skriftlig uppgift i grupp, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt/Deltagit på samtliga moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på den skriftliga individuella tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÄR1 Färdighetsträning 0 hp D
SEM1 Seminarium I 0 hp D
SEM2 Seminarium II 0 hp D
SEM3 Seminarium III 0 hp D
INL1 Skriftlig uppgift 1 hp U, G
EXM1 Examiantion 6.5 hp U, G, VG

Övrigt

Se kurslitteratur under flik övrig dokumentation.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.