Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete, 7.5 hp

Perspectives on Aging and Later Life in Social Work, 7.5 credits

745A79

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anna Olaison

Kursansvarig

Anna Olaison

Studierektor eller motsvarande

Peter Holmqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 7 (VT 2026) V

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet
  • Masterprogram i socialt arbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
150 hp godkända i socialt arbete

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • redogöra för och kritiskt reflektera över äldre personers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga
  • kritiskt och självständigt granska lagstiftning, organisering och praktik vad gäller socialt arbete med äldre människor och dess konsekvenser på individ- och samhällsnivå
  • identifiera och analysera sociala problem, dess innebörder och konsekvenser i förhållande till äldre och åldrande
  • identifiera och problematisera förenklade föreställningar om äldre och åldrande samt reflektera över sådana föreställningars konsekvenser för det sociala arbetets praktik
  • identifiera utvecklingsområden inom socialt arbete med äldre och föreslå förändringar samt analysera dess konsekvenser på individ och samhällsnivå

Kursinnehåll

I kursen behandlas och analyseras välfärdsinsatser samt dess innebörder och konsekvenser i förhållande till äldre och åldrande. I kursen ingår att reflektera över hur styrning och organisering av välfärdsinsatser riktade till äldre inverkar på samhället i stort samt för dem som tar emot och ger hjälp och stöd, såväl som för familjer. Kursens innehåll tar sin utgångspunkt i ett livsloppsperspektiv i skapandet av en teoretisk och empirisk förståelse för åldrandet som process samt för hur ojämlikhet och genusrelationer utvecklas över tid. Detta studeras utifrån från ett samhällsvetenskapligt perspektiv och aktuell forskning. Svenska förhållanden belyses ur ett internationellt jämförande perspektiv. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium I 0.5 hp U, G
SEM2 Seminarium II 0.5 hp U, G
SEM3 Seminarium III 1.5 hp U, G
EXM3 Individuell skriftlig tentamen 5 hp U, G, VG

Övrigt

Se kurslitteratur under flik övrig dokumentation.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.