Välfärdsrätt med inriktning mot utredning av barn, ungdomar och familj, 7.5 hp

Welfare Law Focusing Investigation of Children, Youth, and Family, 7.5 credits

745A80

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Pia Kjellbom

Kursansvarig

Pia Kjellbom

Studierektor eller motsvarande

Peter Holmqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 7 (VT 2026) V

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Socionomprogrammet
 • Masterprogram i socialt arbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
150 hp godkända i socialt arbete

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: 

 • redogöra för och kritiskt granska olika utrednings- och dokumentationsmetoder i sociala utredningar avseende barn, ungdomar och deras familjer
 • utforma en strategi för en barnavårdsutredning med beaktande av rättsliga ramar, teorier för analys samt metoder för insamling av data
 • genomföra en integrerad analys av barn, ungdomar och familjers behov ur ett rättsligt och socialvetenskapligt perspektiv
 • genomföra risk-, konsekvens- och insatsanalyser för barn, ungdomar och familjer
 • kritiskt granska och argumentera för olika lösningar i relation till dilemman i sociala barnavårdsutredningar ur ett rättsligt och socialvetenskapligt perspektiv

Kursinnehåll

I kursen behandlas utredningskunskaper i socialt arbete med fokus på utredningar av barn, unga och deras familjer. Huvudsakligt fokus är de rättsliga förutsättningar som omgärdar sociala barnavårdsutredningar, liksom olika socialvetenskapliga teorier för att förstå och analysera barn, ungdomars och familjers behov. Här ingår också kunskap om dokumentation, olika metoder för utredning samt risk-, konsekvens- och insatsanalyser. I kursen ingår träning i ett kritiskt förhållningssätt till dokumentation, val av utredningsmetoder, teoretiska perspektiv för analys, klargörande av och tillämpning av rättsliga ramar både i förhållande till egna och andras texter. Särskilt intresse riktas mot dilemman i sociala barnavårdsutredningar och betydelsen av rättsligt och socialvetenskapligt grundad argumentation för olika lösningar i dessa fall.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika färdighetsträningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i färdighetsträningar, betygsskala: D
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: D
 • skriftlig uppgift i grupp, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt/Deltagit på samtliga moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på den individuella  skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÄR1 Färdighetsträning 0 hp D
SEM1 Seminarium I 0 hp D
SEM2 Seminarium II 0 hp D
SEM3 Seminarium III 0 hp D
INL1 Skriftlig inlämningsuppgift 1 hp U, G
EXM1 Examiantion 6.5 hp U, G, VG

Övrigt

Se kurslitteratur under flik övrig dokumentation

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.