Barn och familjer i det sociala arbetet, 7.5 hp

Children and Families in Social Work, 7.5 credits

745A81

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Madeleine Wirzén

Kursansvarig

Madeleine Wirzén

Studierektor eller motsvarande

Peter Holmqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 7 (VT 2026) V

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Socionomprogrammet
 • Masterprogram i socialt arbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
150 hp godkända i socialt arbete

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • syntetisera och värdera socialvetenskaplig forskning kring barn, barndom och familj i relation till socialt arbete
 • problematisera barns och familjers levnadsvillkor i förhållande till samhället och andra bakomliggande faktorer
 • analysera barns och familjers levnadsförhållanden i relation till risk- och skyddsfaktorer
 • problematisera och diskutera våld i nära relationer och inom familjer
 • utreda och analysera hur sociala processer och sociala problem påverkar barn och föräldrar
 • analysera åtgärder och förhållningssätt inom socialt arbete med barn och familjer utifrån samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter

Kursinnehåll

I kursen behandlas barns och familjers levnadsvillkor och utsatthet i samhället utifrån bakomliggande faktorer som klass, genus och etnicitet.  I kursen lyfts förebyggande arbete med barn, unga och föräldrar på olika sätt, bland annat stöd i föräldraskap. Vidare problematiseras normer och värderingar kring barn, barndom samt föräldraskap och föräldrakompetens inom socialtjänsten och det vidare sociala verksamhetsfältet.

Under kursen behandlas även barns och föräldrars delaktighet i det sociala arbetet. I kursen tränas och problematiseras barn- och familjesamtal. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika färdighetsträningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i färdighetsträningar, betygsskala: D
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • gruppvis skriftlig inlämningsuppgift, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt/Deltagit på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den skriftliga individuella uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÄR1 Färdighetsträning 0 hp D
SEM1 Seminarium I 0.5 hp U, G
SEM2 Seminarium II 0.5 hp U, G
INL1 Inlämningsuppgift i grupp 1 hp U, G
EXM1 Examination 5.5 hp U, G, VG

Övrigt

Se kurslitteratur under flik övrig dokumentation.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.