Ledarskap i det sociala arbetets organisationer, 7.5 hp

Leadership in Social Work Organizations, 7.5 credits

745A82

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Sofia Nordmark

Kursansvarig

Sofia Nordmark

Studierektor eller motsvarande

Peter Holmqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 7 (HT 2025) 202535-202544 V

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
150 hp godkända i socialt arbete

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: 

  • kritiskt granska och tillämpa teorier och forskning om ledarskap och dess förutsättningar i det sociala arbetets organisationer
  • analysera ledarskap och organisationskultur ur samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv på makt
  • identifiera problem och formulera lösningsförslag i systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på ledarskap och psykosocial arbetsmiljö
  • genomföra och kritiskt granska professionella samtal i rollen som ledare med fokus på arbete i grupp
  • reflektera kring ledarskap och organisering som förutsättning för ett hållbart arbete för ledare, medarbetare och brukare i det sociala arbetets organisationer

Kursinnehåll

I kursen behandlas ledarskap och dess förutsättningar i det sociala arbetets organisationer. Samhälls- och beteendevetenskapliga teoretiska perspektiv på ledarskap, organisationskultur, maktrelationer och kommunikation i det sociala arbetets olika organisatoriska kontexter behandlas. Vidare innehåller kursen arbetsmiljölagstiftning, tidigare forskning och teorier om psykosocial arbetsmiljö som en grund för systematiskt arbetsmiljöarbete. Kursen inrymmer även praktisk träning i samtal med fokus på att leda arbete i grupp.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, arbete i grupp, seminarier och en färdighetsträning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i färdighetsträning, betygsskala: D
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • skriftlig individuell uppgift, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt/Deltagit på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på skriftliga individuella uppgifter.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÄR1 Professionella samtal som ledare 0 hp D
SEM1 Litteratur ledarskapsteori 2 hp U, G
SEM2 Ledarskap och arbetsmiljö 2 hp U, G
EXM1 Individuell skriftlig uppgift 3.5 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteraturlista finns under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.