Barns rättigheter och mänskliga rättigheter i socialt arbete, 7.5 hp

Children’s Rights and Human Rights in Social Work, 7.5 credits

745A85

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karin Osvaldsson Cromdal

Kursansvarig

Karin Osvaldsson Cromdal

Studierektor eller motsvarande

Peter Holmqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MSC Socialt arbete, masterprogram 3 (HT 2025) 202535-202544 V
F7YSC Socionomprogrammet 7 (HT 2025) 202535-202544 V

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet
  • Masterprogram i socialt arbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
150 hp godkända i socialt arbete

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • kritiskt analysera och reflektera över framväxten av barns mänskliga rättigheter som tvärvetenskapligt forskningsfält
  • redogöra för barns mänskliga rättigheter inom ämnesområdet socialt arbete
  • diskutera och värdera val av teorier och metoder samt dess konsekvenser, i studier av barns mänskliga rättigheter
  • reflektera och diskutera politiska och etiska frågor inom forskning och praktik som rör barns mänskliga rättigheter
  • kritiskt reflektera över utmaningar och möjligheter för förverkligandet av barns mänskliga rättigheter i en globaliserad värld

Kursinnehåll

I kursen behandlas barns rättigheter i socialt arbete och välfärdsrätt samt rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder och perspektiv i studier av barns mänskliga rättigheter. I kursen behandlas teoretiska perspektiv på barn och barndom, av barns position(-er) i samhället och barn som rättighetsbärare. Vidare problematiseras centrala begrepp såsom frihet-jämlikhet, icke-diskriminering, sociala rättigheter, rättssäkerhet, rätt till skydd, rätt till delaktighet och “barnets bästa”. I kursen omfattas även studier av praktiskt genomförande av barns rättigheter i olika sammanhang.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, skriftliga övningar och muntliga presentationer i grupp och enskilt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • skriftlig gruppuppgift, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen. 

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Obligatoriskt seminarium 1.5 hp U, G
INL1 Skriftlig gruppuppgift 1 hp U, G
EXM1 Individuell examination 5 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Övrigt

Kurslitteraturlista finns under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.