Socialt arbete i en tid av globalisering och transnationell migration, 7.5 hp

Social Work in Times of Globalization and Transnational Migration, 7.5 credits

745A86

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ulrika Wernesjö

Kursansvarig

Ulrika Wernesjö

Studierektor eller motsvarande

Peter Holmqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MSC Socialt arbete, masterprogram 3 (HT 2025) 202545-202603 V
F7YSC Socionomprogrammet 7 (HT 2025) 202545-202603 V

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet
  • Masterprogram i socialt arbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
150 hp godkända i socialt arbete

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: 

  • diskutera aktuell samhällsvetenskaplig forskning om globalisering och transnationell migration i relation till socialt arbete
  • problematisera individers och gruppers sociala situation och levnadsvillkor i ett sammanhang av globalisering och transnationell migration
  • kritiskt reflektera kring socialt arbete utifrån ett jämförande perspektiv i relation till migration och integration
  • identifiera och kritiskt granska utvecklingsmöjligheter i det sociala arbetets praktiker med hjälp av teorier om antirasistiskt och transnationellt socialt arbete

Kursinnehåll

I kursen behandlas aktuell samhällsvetenskaplig forskning om socialt arbete i en tid av globalisering och transnationell migration. Med utgångspunkt i teorier om välfärd, migration och integration sätts socialt arbete i Sverige i ett komparativt perspektiv, historiskt och geografiskt. Vidare belyses individers och gruppers sociala situation och levnadsvillkor i ett sammanhang av globalisering och transnationell migration, med fokus på möjligheter och utmaningar för det sociala arbetet. I kursen diskuteras kritiska perspektiv på migration och socialt arbete. Utifrån samhällsvetenskaplig forskning ges i kursen möjligheter till kritisk reflektion om hur socialt arbete formas i spänningen mellan internationell, nationell och lokal nivå. Under kursen tränas förmåga i att använda teorier om antirasistiskt och transnationellt socialt arbete på det sociala arbetets praktiker.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utföra självstudier.

 Undervisningsspråk är engelska och/eller svenska.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande vid seminarier, betygsskala: UG
  • skriftliga individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXM1 Individuell examination 5 hp U, G, VG
SEM1 Seminarium 1 hp U, G
INL1 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1.5 hp U, G

Kompletterande litteratur

Övrigt

Kurslitteratur se flik övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.