Socialt förändringsarbete och insatser mot ojämlikhet, 7.5 hp

Social Work for Social Change and Responses to Social Inequality, 7.5 credits

745A88

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ulrika Wernesjö

Kursansvarig

Ulrika Wernesjö

Studierektor eller motsvarande

Peter Holmqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YSC Socionomprogrammet 7 (HT 2025) V

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
150 hp godkända i socialt arbete

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • analysera och problematisera olika slags insatser för att möta ojämlika levnadsvillkor
  • problematisera hur samhälleliga och individuella förutsättningar påverkar organiseringen av insatser för att möta problem till följd av ojämlikhet
  • utveckla, genomföra och utvärdera insatser på olika nivåer tillsammans med de individer som berörs, med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • identifiera och värdera den egna professionens roll i socialt förändringsarbete samt kritiskt reflektera kring fortsatt personligt professionellt utvecklingsbehov

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika sätt att förstå och tänka kring ojämlikhet på individ-, grupp och samhällsnivå. Därtill behandlas olika sätt att förstå, tänka kring och organisera insatser för att möta problem till följd av ojämlikhet samt vilka mål som underbygger sådana insatser.

I kursen analyseras hur problem, insatser och mål med insatser förhåller sig till varandra. Fokus riktas mot problem som hänger samman med ojämlikhet utifrån klass, kön/genus, sexualitet eller etnicitet, och som tar sig uttryck i exempelvis fattigdom, kriminalitet, psykisk ohälsa, social exkludering och rumslig segregation. I kursen behandlas en mångfald av olika slags verksamheter för socialt arbete, som samhällsarbete, tvärsektoriell samverkan och olika slags insatser med pedagogisk tonvikt. I kursen undersöks även de mål som vägleder förändringsarbete med fokus på enskilda individer, grupper, organisationer eller samhället i sin helhet. I dessa avseenden behandlas frågor om den politiska organiseringen av socialt arbete i kursen.

I kursen tränas förmåga att utveckla, genomföra och utvärdera insatser på olika nivåer. Dessa förmågor tar fokus på utveckling tillsammans med de individer som berörs, med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av socialt förändringsarbete. Under kursen analyseras även hur de yttre villkoren för arbete med ojämlikhet samt de inre organisatoriska villkoren, det vill säga sådant som rör professionens villkor och organisatoriska eller politiska förutsättningar, har betydelse för socialt förändringsarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och färdighetsträningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom: 

  • aktivt deltagande i färdighetsträningar, betygsskala: UG
  • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÄR1 Färdighetsträning 1 hp U, G
SEM1 Seminarium 1 hp U, G
EXM1 Individuell examination 5.5 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Övrigt

Kurslitteraturlista finns under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.