Samtal som hantverk i socialt arbete: analys, forskning och förbättring, 7.5 hp

Talk and Interaction as Practice in Social Work: Analysis, research, and improvement, 7.5 credits

745A90

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elin Nilsson

Kursansvarig

Elin Nilsson

Studierektor eller motsvarande

Peter Holmqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MSC Socialt arbete, masterprogram 3 (HT 2025) 202545-202603 V
F7YSC Socionomprogrammet 7 (HT 2025) 202545-202603 V

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet
  • Masterprogram i socialt arbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
150 hp godkända i socialt arbete

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • analysera och värdera teori och metod om samtal och interaktion i relation till socialt arbete och till socialvetenskaplig teori
  • transkribera verbalt och ickeverbalt samspel enligt samtalsanalytiska konventioner
  • reflektera över och värdera betydelsen av professionella förhållningssätt i praktiskt socialt arbete genom att använda samtalsanalytiska begrepp och teori
  • genomföra professionella samtal i mötet med individer i socialt arbete

Kursinnehåll

I kursen behandlas forskning om samtal och social interaktion med ett särskilt fokus på samtalets funktioner i det sociala arbetet och dess olika verksamhetstyper. Under kursen tränas analys av reella institutionella samtal. I detta ingår också färdighetsträning i samtalsanalytiskt hantverk. I kursen ingår också färdighetsträning i form av praktisk samtalsträning utifrån olika rollspel och gruppövningar. Samtalsteknik och -metodik i relation till olika klientgrupper och professionella förhållningssätt behandlas samt analys av sitt eget deltagande i samtal. I kursen problematiseras flera samtalsdimensioner. Dessa kan vara ålder, kön, etnicitet, språk, funktionsvariation, socioekonomiska aspekter eller andra aspekter som visar sig relevanta för deltagarna i de aktuella samtal som studeras. Dessutom studeras både verbala och icke-verbala aspekter av mänskliga handlingar. I kursen behandlas också teknikens ökade roll för socialt arbete, vilket innefattar moment om socialt arbete via telefon och internet och vilka möjligheter och begränsningar som detta kan medföra.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika inslag av färdighetsträning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i färdighetsträningar, betygsskala: UG
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • skriftlig inlämningsuppgift i grupp, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den skriftliga individuella tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium 1 0.5 hp U, G
SEM2 Seminarium 2 1 hp U, G
FÄR1 Färdighetsträning 1 hp U, G
INL1 Skriftlig gruppuppgift 1 hp U, G
EXM1 Individuell examination 4 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Övrigt

Kurslitteraturlista finns under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.