Ledarskap och organisering i socialt förändringsarbete, 7.5 hp

Leadership, Organization, and Social Change, 7.5 credits

745A94

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Sofia Nordmark

Kursansvarig

Sofia Nordmark

Studierektor eller motsvarande

Peter Holmqvist

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202445-202503 Svenska Norrköping

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Socionomexamen 210 hp
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområde socialt arbete
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i annat relevant huvudområde
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: 

 • tillämpa och kritiskt granska teorier om och strategier för ledarskap och organisering av socialt förändringsarbete
 • leda och organisera förändringsarbeten inom socialt arbete som process från problemformulering till utvärdering
 • värdera olika sätt att leda och organisera socialt förändringsarbete ur brukar-, professions-, organisations- och samhällsperspektiv
 • kritiskt granska ledarskap och organisering av förändringsprocesser i relation till perspektiv på social utsatthet, makt och etik

Kursinnehåll

I kursen behandlas teoretiska perspektiv på ledarskap och organisering av socialt förändringsarbete. I kursen ingår praktisk träning i strategier för att leda och organisera förändringsarbete från problemformulering till utvärdering i möten med verksamheter inom det sociala arbetets verksamheter. Vidare värderas olika sätt att leda och organisera socialt förändringsarbete i relation till det sociala arbetets olika aktörer såsom professionella, brukare och intresseorganisationer och i relation till olika perspektiv på social utsatthet och social förändring. Kursen innehåller även moment av att granska befintliga och avslutade förändringsarbeten. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, färdighetsträningar, seminarier samt skriftlig individuell uppgift. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i färdighetsträningar, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: UG
 • skriftlig individuell uppgift, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på den skriftliga individuella uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Kursdeltagare, vars examination underkänts, kan inom ramen för avtalsperioden, och om examinator så bedömer, komplettera.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÄR1 Färdighetsträningar 1 hp U, G
SEM1 Litteraturseminarium 1 hp U, G
SEM2 Analysseminarium 1.5 hp U, G
EXM1 Skriftlig individuell uppgift 4 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Övrigt

Kurslitteratur se under flik övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.