Utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 7.5 hp

Assessment, Administration, and Documentation in Social Work, 7.5 credits

745G51

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pia Kjellbom

Kursansvarig

Pia Kjellbom

Studierektor eller motsvarande

Magnus Wiberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 4 (HT 2024) 202440-202444 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
45 hp godkända från Socionomprogrammets första år inklusive Socialrätt/välfärdsrätt, 7,5 hp eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa socialtjänstlagen samt relevanta delar av förvaltnings- och offentlighets och sekretesslagstiftningarna i olika typer av socialtjänstutredningar
 • identifiera och applicera relevanta socialvetenskapliga teorier vid analys av enskildas behov i olika socialtjänstutredningar
 • identifiera, redogöra för och tillämpa materiell lagstiftning i olika typer av socialtjänstutredningar
 • identifiera och redogöra för relevanta metoder för utredning av olika fall
 • kritiskt granska och analysera både egen och andras dokumentation i sociala barnavårdsutredningar
 • genomföra en integrerad analys av enskildas behov, ur ett både rättsligt och i övrigt socialvetenskapligt perspektiv, i en socialtjänstutredning
 • reflektera över socialt arbete som profession i relation till rättssäkerhet och gällande lagstiftning

Kursinnehåll

I kursen behandlas utredning, handläggning och dokumentation vad gäller vanligt förekommande ärenden inom socialt arbete som exempelvis; barn och ungdomar, ekonomiskt svaga, äldre, våld och beroende/missbruk. Övergripande fokus i kursen är en integration av rättsliga ramar och andra socialvetenskapliga teorier av betydelse för förståelse och analys av individuella behov och rättigheter i en utredning. I kursen ingår övning i att argumentera på ett rättsligt och i övrigt socialvetenskapligt adekvat sätt vari både risk-, konsekvens och insatsanalyser, kan ingå. Utöver socialtjänstlagen behandlas även förvaltnings- och offentlighets- och sekretesslagarna. Olika metoder för utredning behandlas liksom dokumentationens betydelse i socialt utredningsarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika färdighetsträningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom: 

 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UG 
 • aktivt deltagande i färdighetsträningar, betygsskala: D 
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: D 
 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV 

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment samt Deltagit i seminarier och färdighetsträningar . För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga hemtentamen. 

Detaljerad information finns i studieanvisningarna.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÄ10 Myndighetsutövning 0 hp D
FÄR4 Strategiseminarium 0 hp D
FÄR5 Teorianvändning 0 hp D
OBL1 Att definieras av andra 0 hp D
FÄR6 Bevisvärdering - källhantering 0 hp D
FÄ11 OSL 0 hp D
DUG2 Dugga 2 hp U, G
FÄR7 Dokumentation 0 hp D
FÄR8 Att bedöma behov och insatser 0 hp D
FÄR9 Juridisk argumentation 0 hp D
EXM3 Hemtentamen 5.5 hp U, G, VG
REF2 Reflektionspass med samtalsledare 0 hp D

Övrigt

Litteraturlista HT2023

Aktuell litteraturlista finns under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.