Människors levnadsvillkor och det sociala verksamhetsfältet, 15 hp

Conditions of Life and Social Work in Practice, 15 credits

745G52

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annsofie Mahrs Träff

Kursansvarig

Annsofie Mahrs Träff

Studierektor eller motsvarande

Magnus Wiberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YSC Socionomprogrammet 3 (HT 2023) 202345-202403 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
45 hp godkända från termin 1 och 2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs
  • använda, syntetisera, förklara och tillämpa teorier och kunskaper om livsvillkor för individer i socialt utsatta situationer
  • ur ett mångfaldsperspektiv kritiskt granska hur olika faktorer formar förutsättningar för deltagande och inklusion i samhället
  • ha fördjupad kunskap om och identifiera offentliga och privata verksamhetsfälts samt ideella organisationers insatser för individer och grupper i socialt utsatta situationer
  • demonstrera kunskap om samt ha förmåga att kritiskt granska och anpassa val av metoder och förhållningssätt i socialt arbete till olika situationer och olika individers levnadsvillkor
  • kritiskt granska egna värderingar och ställningstaganden samt identifiera de etiska dilemman som dessa kan ge upphov till i det sociala arbetets praktik.

Kursinnehåll

I kursen studeras individer och gruppers olika levnadsvillkor i skilda samhällskontexter och möjligheter till aktivt deltagande och inklusion i välfärdssamhället. Olika livsvillkor problematiseras och ställs i relation till samhällets insatser. Vidare studeras de sociala praktiker, offentliga såväl som privata och ideella organisationer som människor i socialt utsatta situationer kommer i kontakt med. Kursen fördjupar förståelsen av olika teoretiska perspektiv och metoder i socialt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av färdighetsträningar, seminarier, workshops och föreläsningar. Den studerande förbereder sig i grupp och individuellt inför undervisningen genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika uppgifter.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SE25 Sociala barnavården 0.5 hp U, G
SE27 Socialt arbete med äldre 0.5 hp U, G
SE28 Socialt arbete, funktionshinder 0.5 hp U, G
SE29 Missbruk, beroendeproblematik 0.5 hp U, G
SE31 Våld i nära relationer 0.5 hp U, G
FÄR5 Färdighetsträning 1 hp U, G
EXM8 Hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
REF1 Reflektionspass med samtalsledare 0 hp D
EX12 Fördjupningsarbete 3 hp U, G
SE32 Migration och transnationalism i socialt arbete 0.5 hp U, G
SE33 Ekonomisk och social utsatthet 0.5 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista HT2023

Aktuell litteraturlista finns under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.