Organisering och ledning i socialt arbete, 7.5 hp

Organisation and Management in Social Work, 7.5 credits

745G57

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Christine Larsson

Kursansvarig

Ann-Christine Larsson

Studierektor eller motsvarande

Magnus Wiberg, Magnus Nilsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 4 (HT 2024) 202435-202439 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
45 hp godkända från termin 1 och 2

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för klassisk och modern organisations- och ledarskapsteori
  • redogöra för utveckling och genomförande av organisering och ledning på olika nivåer i socialt arbete
  • visa förståelse för betydelsen av samspel och interaktion inom och mellan olika organisationer
  • problematisera och analysera organisatoriska strukturer, verksamhetskulturer och processer inom verksamheter i socialt arbete
  • redogöra för budget och budgetprocesser och dess koppling till ekonomiska styrsystem
  • problematisera och värdera olika förhållningssätt och strategier i socialt förändrings- och utvecklingsarbete.

Kursinnehåll

I kursen belyses klassisk och modern organisationsteori samt ledarskapsteorier i relation till socialt arbete. Kursen inriktas mot kritisk granskning och analys av organisering och ledning av socialt arbete ur olika perspektiv såsom mångfalds-, medarbetar- och brukarperspektiv. Ledningsstrategier i politiskt styrda organisationer behandlas. Olika teorier om utvecklings- och förändringsarbete studeras i relation till förhållningssätt och strategier för förändring och utveckling i social verksamhet. I kursen tränas färdigheter för organisering och ledning på olika nivåer i verksamheter i socialt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna är varierande och utgörs av litteraturstudier, seminarier, föreläsning, fältstudie, övningar och färdighetsträning utifrån en nära integration mellan forskning, teori och praktik. Den studerande förbereder sig i grupp och individuellt inför undervisningen genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika uppgifter.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
REF1 Reflektionspass med samtalsledare 0 hp D
SEM8 Det sociala arbetets styrning och organisering 1 hp U, G
SEM9 Organisationsteoretiska perspektiv 1 hp U, G
FÄR6 Att leda som socionom 1 hp U, G
EXM6 Hemtentamen 4.5 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturlista HT2023

Aktuell litteraturlista finns under fliken Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.