Professionalitet, etik och samverkan i socialt arbete, 15 hp

Professionalism, Ethics, and Cooperation in Social Work, 15 credits

745G68

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofi Arenius

Kursansvarig

Sofi Arenius

Studierektor eller motsvarande

Magnus Wiberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 4 (HT 2024) 202445-202503 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
45 hp godkända från termin 1 och 2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och tillämpa teorier rörande professioner, professionsetik och interprofessionell samverkan i socialt arbete
 • jämföra olika professioners villkor och praxis samt identifiera förutsättningar för interprofessionell samverkan
 • tillämpa professionsetisk värderingsförmåga och förhållningssätt
 • tillämpa kunskaper om kommunikation och samtalsmetodik i mötet med individer och grupper i det sociala arbetet
 • tillämpa metoder och verktyg för professionell utveckling, samverkan och hållbarhet
 • värdera den egna professionella utvecklingen samt identifiera fortsatta utvecklingsbehov

Kursinnehåll

Socionomens professionella yrkesidentitet och kompetens är kursens huvudtema. Handledning, självkännedom, samtalsmetodik och professionsetisk värderingsförmåga som metoder och verktyg för professionell utveckling introduceras och tränas som förberedelse för VFU och hållbarhet i kommande yrkesliv. Teoretiska perspektiv på profession och professionsetik behandlas. Under den andra delen av kursen behandlas teorier och metoder för interprofessionellt arbete och samverkan. Genom att den studerande möter såväl yrkesverksamma från olika professioner som studerande från andra professionsutbildningar uppmärksammas olika villkor och praxis samt problem och möjligheter i praktisk samverkan. Avslutningsvis identifieras och sammanfattas det egna behovet av ytterligare kunskap och kompetensutveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av färdighetsträningar, samtalsövningar, integrationsmoment, seminarier och föreläsningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i färdighetsträning, betygsskala: D
 • färdighetstränande samtalsövningar i grupp, betygsskala: UG
 • färdighetstränande integrationsmoment i grupp, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • skriftlig gruppuppgift, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga hemtentamen.

Detaljerad information finns i studieanvisningarna.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXM1 Hemtentamen 6 hp U, G, VG
FÄR2 Reflekterande team 0.5 hp U, G
FÄR3 Bemötandedag 0.5 hp U, G
FÄR5 SIP 0.5 hp U, G
FÄR7 Kris- och katastrofarbete 0.5 hp U, G
FÄR8 Professionell utveckling och relationskompetens 1 hp U, G
INL1 Skriftlig gruppuppgift, Vad är professionalitet 2 hp U, G
SEM1 Vad är professionalitet 1 hp U, G
SEM2 Interprofessionellt arbete, litteraturseminarium 1 hp U, G
SEM4 Professionalitet Etik och Interprofessionell samverkan 1 hp U, G
FÄR9 Etiskt dilemma 0.5 hp U, G
FÄ10 Interprofessionellt arbete 0.5 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista HT2023

Aktuell litteraturlista finns under fliken Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.