Master’s Thesis in Science for Sustainable Development, 30 hp

Master’s Thesis in Science for Sustainable Development, 30 credits

746A55

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sepehr Shakeri Yekta

Kursansvarig

Sepehr Shakeri Yekta

Studierektor eller motsvarande

Mathias Fridahl
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 4 (VT 2023) 202304-202323 Engelska Linköping, Valla O
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 4 (VT 2023) 202304-202323 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

  • Master´s Programme in Science for Sustainable Development

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180 hp inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller teknik
  • Godkända kurser om 15 hp inom miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande
  • Engelska 6
    Undantag ges för svenska
  • 75 hp godkända inom programmet inklusive kursen Designing environmental studies, 7,5 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- skriva en vetenskaplig rapport på engelska om ett godkänt ämne inom området hållbar utveckling, redovisa och analysera resultaten från egen forskning, och uppvisa djupa kunskaper om ämnet;
- formulera ett forskningsproblem, en hypotes och specifika frågeställningar;
- sammanställa och kritiskt granska relevant litteratur;
- designa en forskningsmetod för att undersöka den specifika problemställningen;
- bedriva egen forskning.
- försvara och diskutera vetenskapligliga rapporter,

Kursinnehåll

Kursen täcker följande områden:
- formulering av ett forskningsproblem, en hypotes och specifika frågeställningar;
- litteraturöversikt;
- forskningsdesign;
- genomförande av forskning;
- förberedelse och presentation av forskningsresultat,
- försvar och opponering vid ett seminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning bedrivs huvudsakligen genom handledning av uppsatsarbetet, kompletterat med seminarier under kursens gång där studentens arbete granskas och kommenteras av lärare och andra studenter.

Innan själva uppsatsarbetet påbörjas får studenten information om de formella krav som ställs på uppsatsen. Efter överenskommelse om en initial arbetsplan bestäms en tidplan för uppsatsarbetet. Tidplanen innehåller information om tidpunkter för datainsamling och presentation av utkast samt datum för uppsatsens inlämnande. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom bedömning av den skrivna uppsatsen, presentation och försvar av uppsatsen, opposition på en annan students arbete samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPP1 Master Thesis in Science for Sustainable Development 27 hp EC
UPPS Thesis Outline 3 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.