Environmental and Resource Use Challenges, 7.5 hp

Environmental and Resource Use Challenges, 7.5 credits

746A61

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Myanna Lahsen

Kursansvarig

Myanna Lahsen

Studierektor eller motsvarande

Mathias Fridahl
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 1 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Linköping, Valla O
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller teknik
 • 15 hp inom miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande
 • Engelska 6 
  Undantag ges för Svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på avancerad nivå kunna:

 • Redogöra för kunskap och förståelse för dynamik, förändring och utmaningar i olika miljösystem ur ett historiskt perspektiv och i framtidsscenarier.
 • Visa kunskap och förståelse för viktiga perspektiv i internationella förhandlingar om vatten- och energirelaterade miljöfrågor;
 • Visa hur miljöutmaningar är kopplade till konsumtionsmönster, resursanvändning och demografiska förändringar;
 • Visa kunskap och förståelse för teknisk utveckling som möjliga lösningar på miljöproblem, samt också hur teknik kan vara en källa till miljöproblem;
 • Kommunicera miljöfrågor muntligt och i text.

Kursinnehåll

Kursen ger en grundläggande förståelse för miljöförändringar och utmaningar som initieras av energiförbrukning, industriella processer samt vatten- och markanvändning. Kursen belyser också hur kunskap om miljöförändringar skapas genom avancerad modellering och konstruktion av scenarier. Kursen kommer att ge en fördjupad förståelse av drivkrafterna bakom, och potentiella lösningar på, miljöförändringar. Genom ett tvärvetenskapligt synsätt, kommer sambanden mellan natur och samhälle fokuseras från både ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar kommer att ge en djupare förståelse av ämnen som omfattas av kurslitteratur och förankra kunskapsbas i ämnet. Detta förstärks ytterligare genom seminarier och diskussioner av texter. Dessutom kommer labworkshops underlätta förståelsen av den roll modellering spelar inom vetenskap och miljöpolitik. I kursen ingår också självständigt arbete.
Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och genom individuella skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC

Övrigt

En preliminär kursplan kommer att finnas under fliken Övriga dokument åtta veckor för kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.