Designing Environmental Studies in Sustainable Development, 7.5 hp

Designing Environmental Studies in Sustainable Development, 7.5 credits

746A71

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Åsa Danielsson

Kursansvarig

Åsa Danielsson

Studierektor eller motsvarande

Mathias Fridahl
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 2 (VT 2022) 202219-202223 Engelska Linköping, Valla O
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2022) 202219-202223 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - naturvetenskap
  - samhällsvetenskap
  - vårdvetenskap
  - humaniora 
  - teknik 
  eller motsvarande, som relaterar till miljömässiga, samhälleliga eller ekonomiska aspekter på hållbar utveckling.
 • Engelska 6/B 
  (Undantag från Svenska)
 • 45 hp godkända från termin 1 och 2 inom programmet inklusive kurserna Critical Perspectives on Sustainable Development (7.5 hp), Environmental and Resource Use Challenges (7.5 hp) och Climate Science and Policy (15 hp)

Examination

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC

Övrigt

En preliminär litteraturlista finns tillgänglig under fliken Övriga dokument åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.