Forskningsdesign inom hållbar utveckling, 7.5 hp

Designing Environmental Studies in Sustainable Development, 7.5 credits

746A71

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Danielsson

Kursansvarig

Åsa Danielsson

Studierektor eller motsvarande

Mathias Fridahl
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 2 (VT 2023) 202319-202323 Engelska Linköping O
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2023) 202319-202323 Engelska Linköping O

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller teknik
 • Godkända kurser om 15 hp inom miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • formulera forskningsfrågor och utveckla forskningsdesign samt relatera denna till teori och metod inom hållbar utveckling
 • kritiskt reflektera över forskningsetiska frågor, samt genomföra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter
 • redogöra för och tillämpa forskningsmetoder inom hållbar utveckling
 • samla in och analysera empiriskt material med vetenskapliga metoder
 • bedöma och kritiskt diskutera vetenskapliga metoders möjligheter och begränsningar
 • muntligt och skriftligt kommunicera relevant kunskap inom hållbar utveckling

Kursinnehåll

I kursen behandlas forskningsdesign från målformulering till val av metod teorier för att bearbeta empiriskt material inom hållbar utveckling. I kursen ingår olika centrala vetenskapliga metoder för att samla in och analysera både kvantitativa och kvalitativa data, inklusive metodernas olika styrkor och svagheter. Exempel på empiriskt material är skriftliga källor, muntligt material från exempelvis intervjuer, samt fält- och laborativa data. I kursen behandlas och diskuteras även forskningsetiska övervägande och god forskningssed. I kursen ingår även att reflektera kring ett vetenskaplig arbete är uppbyggt samt hur forskningsresultat presenteras muntligt och skriftligt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och skriftliga arbeten individuellt och i grupp. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • skriftliga arbeten i grupp, betygsskala: UG
 • individuellt skriftligt arbete, betygsskala: EC
 • opposition av individuellt skriftligt arbete, betygsskala: UG
 • respondentskap av individuellt skriftligt arbete, betygsskala: UG

För Godkänt (E) slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment, samt minst E på det individuella skriftliga arbetet. Högre betyg grundas på det individuella skriftliga arbetet. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC

Övrigt

En preliminär litteraturlista finns tillgänglig under fliken Övriga dokument åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.