Sustainability in the urban realm: city/neighbourhood/home, 7.5 hp

Sustainability in the urban realm: city/neighbourhood/home, 7.5 credits

746A74

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Wiktoria Glad

Kursansvarig

Wiktoria Glad

Studierektor eller motsvarande

Mathias Fridahl

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Claudia Schmid

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202344-202348 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202344-202348 Engelska Linköping, Valla
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 3 (HT 2023) 202344-202348 Engelska Linköping, Valla V
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2023) 202344-202348 Engelska Linköping, Valla V
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round 3 (HT 2023) 202344-202348 Engelska Linköping, Valla V
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2023) 202344-202348 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development
 • Master's Programme in Strategic Urban and Regional planning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp varav 90 hp godkända inom något av följande ämnesområden:
  - naturvetenskap
  - samhällsvetenskap
  - hälsovetenskap
  - humaniora 
  - teknik 
  inklusive ett självständigt arbete om 15hp eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för Svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- beskriva och jämföra urbana miljörelaterade problem på olika geografiska nivåer genom att använda teoretiska verktyg från kursen.
- identifiera kritiska urbana miljörelaterade problem som kan hanteras lokalt.
- identifiera och kritiskt värdera forskning om urbana miljörelaterade problem.
- skriftligt och muntligt presentera tvärvetenskapliga fallstudier om hantering av miljöproblem inom den urbana sfären.

Kursinnehåll

Kursen utgår från aktuell internationell forskning om urbana miljöer inom områdena postkoloniala studier, politisk geografi, policystudier, systemstudier och andra urbana studier. De empiriska fält som täcks in är: urban infrastruktur för transporter, energi, avfall och vatten, planering och utveckling av den byggda miljön. Olika ansatser inom policy och management som är relaterade till de empiriska fältens problemområden presenteras och diskuteras. Konkreta internationella fallstudier presenteras och diskuteras.
Kursen fokuserar på hållbarhet inom och mellan olika geografiska nivåer av urbana områden: stad, stadsdel och hem. De teman som täcks in inkluderar:
• Hållbarhet och maktförhållanden inom planering och utveckling av städer och tätorter.
• Problem relaterade till sammanlänkningar och frånkopplingar av olika delar (stadsdelar) i staden/tätorten och dess konsekvenser.
• Aktörers (hushåll, förvaltning etc) aktiviteter i förhållande till bostäder och hem.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök, seminarier och muntliga presentationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium, skriftliga uppgifter och muntliga presentationer. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Hållbarhet i den urbana sfären: stad/stadsdel/hem 7.5 hp EC

Övrigt

En preliminär litteraturlista finns tillgänglig under fliken Övriga dokument åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.