Tillämpad forskningsmetodik I, 7.5 hp

Research Skills in Environmental Science I, 7.5 credits

746A78

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Robin Blomdin

Kursansvarig

Robin Blomdin

Studierektor eller motsvarande

Mathias Fridahl

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller teknik
 • Godkända kurser om 15 hp inom miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande
 • Engelska 6
 • 45 hp godkända från termin 1 och 2 inom programmet inklusive kurserna Critical Perspectives on Sustainable Development (7.5 hp) och Environmental and Resource Use Challenges (7.5 hp)
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • genomföra en pilotstudie för en specifik miljövetenskaplig frågeställning genom att tillämpa relevant forskningsmetodik
 • värdera styrkor och begränsningar av den valda uppgiften
 • rapportera, analysera och diskutera de erhållna resultaten

Kursinnehåll

I kursen ingår tillämpning av forskningsmetodik eller vetenskaplig litteraturöversikt inom miljövetenskap och hållbar utveckling. I kursen behandlas minst en forskningsmetod relevant för, exempelvis, dataanalys, fältprovtagning, miljöövervakning och miljöanalys, laboratorieteknik, experimentdesign och/eller kvalitativa studier. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av individuellt arbete med en forskningsrelaterad uppgift som bestäms i samråd med en handledare.

Undervisning- och examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig projektrapport, betygsskala: EC
 • individuellt skriftlig reflektion på arbetsprocessen, betygsskala: EC/PF
 • individuell muntlig presentation, betygsskala: EC/PF

För Godkänt (E) slutbetyg krävs Pass på den individuella muntliga presentationen och den skriftliga reflektionen och minst E på den skriftliga projektrapporten. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga projektrapporten. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Individuell skriftlig projektrapport 6 hp EC
REFL Individuell skriftlig reflektion på arbetsprocessen 1 hp EC
ORAL Individuell muntlig presentation 0.5 hp EC

Övrigt

Preliminär litteraturlista finns tillgänglig under fliken Övriga dokument åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.