Critical Perspectives on Sustainable Development, 7.5 hp

Critical Perspectives on Sustainable Development, 7.5 credits

746A80

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Myanna Lahsen

Kursansvarig

Myanna Lahsen

Studierektor eller motsvarande

Veronica Brodén Gyberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 1 (HT 2021) 202134-202138 Engelska Linköping, Valla O
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2021) 202134-202138 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller teknik
 • 15 hp inom miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande
 • Engelska 6 
  Undantag ges för Svenska

Lärandemål

 Efter avslutad kurs ska studenten på avancerad nivå kunna:

 • Beskriva olika begreppsbildningar om begreppet hållbar utveckling och dess bakgrund.

 • Illustrera komplexiteten i hållbar utveckling och utmaningarna i att skapa vetenskaplig kunskap inklusive etiska aspekter som ar knutna till olika maktförhållanden,

 • Analysera en fallstudie ur ett hållbarhetsperspektiv, identifiera problem, tillämpa relevanta teorier och reflektera över resultaten

 • Kritiskt analysera och integrera kunskapen och uttrycka den i tal och skrift

 • Skriva akademiska texter där de regler som finns för citat och referat tillämpas. 

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på en analytisk och kritisk grund som studenterna kan använda för att närma sig hållbar utveckling. Med utgångspunkt i tidigare och aktuella förändringar  i natur och samhälle, exemplifierar kursen hur olika händelser och situationer är beroende av samspelet mellan naturliga och sociala processer. Studenterna introduceras till ett antal teorier som kan användas för att beskriva och analysera konstruktion av kunskap och teknik för en hållbar utveckling. Dessa teorier tillämpas i en analys av en fallstudie om hållbar utveckling. Studenterna utvecklar akademiska färdigheter i referenshantering, analys och utvärdering.

Viktiga dimensioner som diskuteras omfattar samband mellan sociala intressen, politik kunskap och teknologi. Påverkan av klass, kön, kultur och andra sociala relationer på vetenskap och teknik analyseras och hur vetenskap och teknik kan strukturera sådana relationer. Dessutom, poängterar kursen vikten av att förstå dynamiken och maktrelationerna som inbegrips i skapandet av en hållbar utveckling och den roll som expertis har. Detta inkluderar även maktrelationer mellan industriländer och utvecklingsländer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fallstudie-workshops. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom individuella reflektionspapers, aktivt deltagande i seminarier, en muntlig presentation av fallstudie och en individuellt skriftlig essä.
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC

Övrigt

Preliminär litteraturlista finns under fliken Övriga dokument åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.