Visualisering av utmaningar och möjligheter för hållbar utveckling, 7.5 hp

Visualizing Sustainability Challenges and Pathways, 7.5 credits

746A88

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Lotten Wiréhn

Kursansvarig

Lotten Wiréhn

Studierektor eller motsvarande

Mathias Fridahl

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Claudia Schmid

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202439-202443 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202439-202443 Engelska Linköping, Valla
F7MSU Science for Sustainable Development, Master's programme - First and main admission round 3 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7MSU Science for Sustainable Development, Master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round 3 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development
 • Master's Programme in Strategic Urban and Regional planning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller teknik
 • 15 hp inom miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande
 • 45 hp från Master's Programme in Sustainable Development
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och tillämpa grundläggande visualiseringsbegrepp
 • kritiskt granska och analysera visualiseringsverktyg och tekniker för hållbarhetskommunikation och beslutsfattande
 • analysera geospatial data och presentera resultat muntligt och skriftligt
 • utveckla visuella representationer med fokus på datahantering, grafiska representationer och narrativ samt presentera resultaten muntligt och skriftligt

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande kunskaper om geografisk- och informationsvisualisering. I kursen ingår insamling, hantering och bearbetning av data, samt skapande av visuella representationer för olika målgrupper. Kursens inriktning är visualisering inom området hållbar utveckling, med fokus på vetenskapskommunikation, beslutsstöd och verktyg för analys. Specifikt diskuteras bland annat representation och analys av hållbarhetsaspekter och länkningar dess emellan, visuell kommunikation samt visualiseringens roll för planering och beslutsstöd.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och individuella skriftliga arbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: EC
 • aktivt deltagande i seminarier och laborationer, betygsskala: UG
 • muntlig framläggning av slutlig inlämningsuppgift, betygsskala: UG

För Godkänt (E) slutbetyg krävs Godkänt (E) på samtliga moment. Högre betyg grundas på de individuella skriftliga inlämningsuppgifterna.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC

Övrigt

En preliminär lista finns tillgänglig under fliken Övriga dokument åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.