Miljöpolitik och miljöstyrning, 7.5 hp

Environmental Politics and Governance, 7.5 credits

746A90

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Björn-Ola Linnér

Kursansvarig

Björn-Ola Linnér

Studierektor eller motsvarande

Mathias Fridahl

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Konstantinos Mitropoulos

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202249-202303 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202249-202303 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202249-202303 Engelska Linköping, Valla
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 1 (HT 2022) 202249-202303 Engelska Linköping, Valla O
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2022) 202249-202303 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller teknik
 • 15 hp inom miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande
 • Engelska 6 
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • kritiskt analysera miljöpolitik och miljöstyrning som begrepp och praktik
 • jämföra miljöpolitiska styrformer och instrument och hur de appliceras i sakpolitik
 • kartlägga miljöpolitiska aktörer och arenor
 • redogöra för miljöpolitiska processer på internationell, transnationell och nationell nivå och interaktioner däremellan
 • tillämpa teoretiska perspektiv på miljöpolitik och miljöstyrning i ett självständigt arbete
 • kommunicera kursinnehållet muntligt och skriftligt

Kursinnehåll

I kursen behandlas centrala perspektiv på miljöpolitik och -styrning. Kursen kartlägger olika miljöpolitiska aktörer så som staten, internationella organisationer, civilsamhället och näringslivet och analyserar deras roller, samspel och politiska prioriteringar. Kursen tar avstamp i de mellanstatliga avtal som har framförhandlats för att lösa gränsöverskridande miljö- och hållbarhetsproblem så som klimatförändringar. Kursen analyserar vidare framväxten av nya styrformer i gränslandet mellan privata och offentliga aktörer, så som privat-offentliga partnerskap, utsläppshandel och certifieringssystem samt vad dessa betyder för miljö- och hållbarhetspolitikens innehåll och riktning. Kursen belyser också uppkomsten av nya miljö- och klimatrörelser och dess politiska förändringspotential.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbete och skriftliga arbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: EC
 • muntlig presentation, betygsskala: EC/PF
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC/PF
 • kritisk granskning av en annan students självständiga arbete, betygsskala: EC/PF

För Godkänt slutbetyg (E) krävs E på den individuella skriftliga tentamen samt Godkänt (Pass) på övriga moment. Högre slutbetyg grundas på den individuella tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

En student som inte har fullgjort ett obligatoriskt moment ska normalt tillåtas att delta i efterföljande examinationer. Om det med hänsyn till examinationsmomentets karaktär är möjligt erbjuds vanligtvis två efterföljande examinationer per kurstillfälle. Om en student inte blir godkänd på tre examinationstillfällen har studenten möjlighet att delta vid examinationer nästa gång kursen ges. Frånvaro från obligatoriska moment eller försenad inlämning av obligatoriska inlämningsuppgifter resulterar i betyget underkänt. Slutbetyg på kursen kommer inte ges förrän studenten har fått godkänt på samtliga obligatoriska moment.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Individuellt skriftligt arbete 3 hp EC
GRP1 Skriftligt arbete och muntlig presentation i grupp 1.5 hp EC
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier 2.5 hp EC
RED1 Muntlig kritisk granskning av en annan students självständiga arbete 0.5 hp EC

Övrigt

En preliminär litteratrulista kommer att finnas tillgänglig under fliken Övriga dokuemnt åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.