Klimatvetenskap och klimatförändringar, 7.5 hp

Climate Science and Climate Change, 7.5 credits

746A91

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Joyanto Routh

Kursansvarig

Joyanto Routh

Studierektor eller motsvarande

Veronica Brodén Gyberg

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 202204-202208 Engelska Linköping, Valla
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 2 (VT 2022) 202204-202208 Engelska Linköping, Valla O
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2022) 202204-202208 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller teknik
 • 15 hp inom miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • kartlägga klimatförändringarnas effekter
 • utvärdera scenarier för historiska och samtida klimatförändringar
 • kritiskt analysera de naturliga och antropogena drivkrafter som formar jordens klimat, reglering och återkopplingsmekanismer
 • kritiskt utvärdera åtgärder för utsläppsminskning inklusive interaktioner och synergier dem emellan
 • muntligt och skriftligt kommunicera relevant kunskap inom klimatvetenskap och klimatförändringar

Kursinnehåll

I kursen behandlas jordens klimat ur ett historiskt perspektiv, från Arkeisk tid till Antropocen. I kursen kartläggs interaktioner mellan naturliga och antropogena drivkrafter som reglerar jordens klimat samt hur de interagerar med fysiska, kemiska och biogeokemiska processer. Klimatförändringar modelleras och utvärderas. Klimatförändringarnas effekter på natur och samhälle analyseras tillsammans med åtgärder för att hantera klimatförändringar och klimatmål för hållbar utveckling. Nuvarande och föreslagna åtgärder för utsläppsminskningar analyseras för att uppnå klimatmål och konsekvensreducerande strategier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, grupparbete och skriftliga arbeten individuellt och i grupp. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier och laborationer, betygsskala: EC/PF
 • skriftligt arbete i grupp, betygsskala: EC/PF
 • individuellt skriftligt arbete, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs Godkänt (Pass) på aktivt deltagande i seminarier och laborationer samt på skriftligt arbete i grupp och minst E på det individuella skriftliga arbetet. Högre betyg grundas på det individuella skriftliga arbetet.  

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration individuell rapport 1.5 hp EC
UPG1 Skriftligt arbete 4.5 hp EC
SEM1 Aktivt deltagande i seminarier individuell reflektion 1.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.