Samhällsomställningar för hållbar utveckling, 7.5 hp

Societal Transformations towards Sustainability, 7.5 credits

746A92

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Victoria Wibeck

Kursansvarig

Victoria Wibeck

Studierektor eller motsvarande

Mathias Fridahl

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202309-202313 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202309-202313 Engelska Linköping, Valla
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 2 (VT 2023) 202309-202313 Engelska Linköping, Valla O
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2023) 202309-202313 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller teknik
 • 15 hp inom miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för sociala, kulturella, politisk-ekonomiska och tekniska förändringsprocesser och hur dessa samverkar i omställningar mot hållbar utveckling
 • kritiskt analysera hållbarhetsomställningars drivkrafter, institutioner, aktörer och idéer 
 • utvärdera demokratiska och socio-ekonomiska förutsättningar för rättvis och inkluderande hållbarhetsomställning 
 • tillämpa olika omställningsteorier och begrepp i praktiken
 • muntligt och skriftligt kommunicera relevant kunskap inom samhällsomställningar för hållbar utveckling

Kursinnehåll

I kursen behandlas den transformativa ambition som finns inbyggd i FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I kursen behandlas även praktiska, politiska och personliga dimensioner av hållbarhetsomställningar. I kursen problematiseras frågor såsom till vad och för vem samhällsomställning sker; vem som har/ges agens i omställningsprocesser; hur framväxande och styrda transformationer samspelar; vilka drivkrafter och interventioner som är viktiga för omställning; vilka idéer, värden och narrativ som mobiliseras för att rättfärdiga transformativa processer; vilka ekonomiska och politiska intressen som står på spel; och var möjligheterna och de strukturella hindren återfinns. I kursen tas hållbarhetagendans olika transformativa dimensioner upp såsom sociala, ekonomiska, kulturella, politiska och tekniska aspekter på samhällsförändring.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, och skriftliga arbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC/PF
 • individuell skriftlig reflektion, betygsskala: EC/PF
 • individuell skriftligt projektarbete, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs Godkänt (Pass) på aktivt deltagande i seminarier och på individuell skriftlig reflektion samt minst E på det individuella skriftliga projektarbetet. Högre betyg grundas på det individuella skriftliga projektarbetet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier 1.5 hp EC
IND1 Individuell skriftlig reflektion 2.5 hp EC
UPG1 Individuellt skriftligt projektarbete 3.5 hp EC

Övrigt

En preliminär litteraturlista kommer att finnas tillgänglig under fliken Övriga dokument tidigast åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.