Hållbar resurshantering, 7.5 hp

Sustainable Resources Management, 7.5 credits

746A93

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stephen Woroniecki

Kursansvarig

Stephen Woroniecki

Studierektor eller motsvarande

Mathias Fridahl

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 202214-202218 Engelska Linköping, Valla
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 2 (VT 2022) 202214-202218 Engelska Linköping, Valla O
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2022) 202214-202218 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller teknik
 • 15 hp inom miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för kritiska frågor och debatter kring samhällets respons på centrala hållbarhetsutmaningar i en snabbt föränderlig värld 
 • analysera och förklara samband och avvägningar mellan olika aspekter av hållbar resurshantering
 • genomföra en fördjupad analys av ett utvalt problemområde inom hållbar resurshantering
 • använda verktyg för att utvärdera utfall av olika resurshanteringsmetoder
 • ge återkoppling på en akademisk text samt demonstrera färdighet i akademiskt skrivande
 • muntligt och skriftligt kommunicera kunskap inom hållbar resurshantering

Kursinnehåll

I kursen behandlas samhällets respons på utmaningar kopplade till hållbar resurshantering. Vidare ingår kritisk analys av olika strategier för hållbar resursförvaltning. Samband och avvägningar (nexus) mellan olika hållbarhetsutmaningar samt politiska dimensioner och rättviseaspekter är genomgående teman i kursen. i kursen inkluderas erfarenheter från fältet och möten med personer som arbetar praktiskt med centrala hållbarhetsutmaningar. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök, grupparbete och skriftliga arbeten individuellt och i grupp. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier och studiebesök, betygsskala: EC/PF
 • muntlig presentation och opponering i grupp, betygsskala: EC/PF
 • individuellt skriftligt arbete, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs Godkänt (Pass) på aktivt deltagande i seminarier och studiebesök samt muntlig presentation och opponering i grupp och minst E på det individuella skriftliga arbetet. Högre betyg grundas på det individuella skriftliga arbetet.  

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier och studiebesök 1.5 hp EC
GRP1 Muntlig presentation och opponering i grupp 2.5 hp EC
UPG1 Individuellt skriftligt arbete 3.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.