Praktik inom Miljövetenskap och hållbar utveckling, 15 hp

Internship in Environmental Science and Sustainable Development, 15 credits

746A95

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Robin Blomdin

Kursansvarig

Robin Blomdin

Studierektor eller motsvarande

Mathias Fridahl
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 3 (HT 2023) 202334-202343 Engelska Linköping, Valla V
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 3 (HT 2023) 202344-202403 Engelska Linköping, Valla V
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2023) 202344-202403 Engelska Linköping, Valla V
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2023) 202334-202343 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller teknik
 • 15 hp inom miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande
 • Engelska 6
 • 45 hp godkända från termin 1 och 2 inom programmet inklusive kurserna Critical Perspectives on Sustainable Development (7.5 hp) och Environmental and Resource Use Challenges (7.5 hp)
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • prioritera och värdera information till ett analysuppdrag inom miljövetenskap och hållbar utveckling
 • systematiskt bearbeta, analysera och utvärdera insamlad information inom ramen för en analytisk uppgift och relatera analysen till relevant forskning
 • planera och genomföra en analytisk uppgift inom miljövetenskap och hållbar utveckling i samarbete med en organisation och inom givna tids- och resursramar
 • muntligt och skriftligt kommunicera en analytisk uppgifts process och resultat

Kursinnehåll

I kursen ingår praktik i en extern organisation inom områden miljövetenskap och hållbar utveckling. En central del i kursen är att i samarbete med praktikplatsen planera och genomföra en, för ämnesområdet relevant, analytisk uppgift, som analyseras och relateras till aktuell forskning och till den egna erfarenheten på praktikplatsen, vilket presenteras i form av ett individuellt självständigt arbete. 

Kontaktpersonen på den externa organisationen ska, i samråd med studenten, utforma uppdraget uppgiften och stödja studenten under praktikperioden. Uppgiften måste godkännas av kursansvarig innan kursstart. Studenten ansvarar för att hitta en extern organisation där praktiken kommer att utföras. Praktik kan utföras i Sverige eller utomlands.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av praktik samt individuell muntlig presentation och rapportskrivning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Handledning sker genom den externa organisationen. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • fullgjord praktik, betygsskala: EC/PF
 • individuell muntlig presentation, betygsskala: EC/PF
 • individuellt skriftligt arbete, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs Godkänt/Pass på fullgjord praktik, individuell muntlig presentation samt minst E på det individuella skriftliga arbetet. Högre betyg grundas på det individuella skriftliga arbetet. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
IND1 Individuellt skriftligt arbete 7.5 hp EC
ORAL Individuell muntlig presentation 0.5 hp EC
PRA1 Fullgjord praktik 7 hp EC

Övrigt

Preliminär litteraturlista finns tillgängligt under fliken Övriga dokument åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.