Miljörätt, 7.5 hp

Environmental Law, 7.5 credits

746G19

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johannes Lerm

Kursansvarig

Johannes Lerm

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202144-202148 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

Godkänt på 105 hp på Miljövetarprogrammetets två första år eller motsvarande kunskaper. Kursen Miljövetenskap B1 30 hp (eller motsvarande) skall vara godkänd.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grunderna i och uppbyggnaden av svensk miljölagstiftning
  • förklara centrala begrepp och principer inom miljörättens område
  • identifiera, strukturera och lösa relevanta juridiska problem som miljölagstiftningen aktualiserar
  • redogöra för grunderna i den internationella miljörätten och EU-miljörätten.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en introduktion till juridiken ur ett miljörättsligt perspektiv. Därefter behandlas miljöbalken och annan relevant miljölagstiftning, innefattande bl.a. det rättsliga skyddet mot förorening och andra störningar, mot skador på biologisk mångfald och andra naturmiljövärden, den rättsliga kontrollen av kemikalier och avfallshantering, användningen av och hushållningen med mark, naturresurser och energi. Kursen fokuserar på den svenska miljörätten, medan internationell miljörätt och EU:s miljörätt behandlas översiktligt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Studenten förbereder respektive föreläsnings- och seminarietillfälle genom att dels läsa relevanta delar av kurslitteraturen, dels besvara särskilt anvisade frågeställningar. Vid seminarietillfällena ska studenterna muntligt redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Så långt som möjligt bör förberedelse ske gruppvis. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i ovan nämnda seminarier samt hemtentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 5.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G

Böcker

Litteraturlista ska finnas under "övriga dokument" när den är fastställd. Kontakta kursansvarig vid frågor.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.