Miljövetenskap, A1, grundläggande nivå, 30 hp

Environmental Science A1, basic course, 30 credits

746G23

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Therese Asplund

Kursansvarig

Therese Asplund, Sepehr Shakeri Yekta

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 1 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav som gäller för Miljövetarprogrammet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en primär nivå kunna

 • redogöra för miljöfrågans komplexitet och begreppet hållbar utveckling,
 • demonstrera förståelse för hur olika faktorer kan påverka livsbetingelserna för organismer,
 • använda kunskap om olika vetenskapsteoretiska perspektiv och vetenskapliga metoder av betydelse inom miljövetenskap,
 • förstå genusbegreppets betydelse i förhållande till miljöfrågor,
 • självständigt kunna söka kunskap,
 • arbeta enligt säkerhetsföreskrifterna på laboratoriet,
 • planera, genomföra och redogöra för enkla studier,
 • utvärdera sitt eget, andras och gruppens arbete,
 • visa färdighet i informations- och kommunikations teknologi, samt grundläggande informationskompetens,
 • visa färdighet i mötesteknik under handledning,
 • redogöra för förhållandet mellan vetenskap, makt och politik.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i följande delkurser:

Delkurs 1.
Introduktion till miljöfrågans komplexitet och hållbar utveckling, 6 hp
Inom ramen för kursen studeras miljöområdet översiktligt med särskild tonvikt på dess komplexitet, genom att några centrala begreppsrelationer problematiseras (t ex antropogent-naturligt, globalt-lokalt).

Delkurs 2.
Vetenskapsteori för miljövetenskap, 7 hp
Under kursen behandlas vetenskapsteori inom för miljövetenskapen centrala vetenskapsområden och -traditioner.

Delkurs 3.
Vetenskaplig metod för miljövetenskap, 8 hp
Under kursen skaffar sig studenterna erfarenhet av kvantitativa och kvalitativa metoders användningsområden och dessa metoders koppling till olika vetenskapliga perspektiv. Integrerat med de teoretiska studierna genomförs laborativa moment och workshops i relation till t ex provtagning, laborationsupplägg, statistik, fältobservation, intervju, stökiometri samt säkerhetsföreskrifter för laboratorieverksamhet.

Delkurs 4.
Kunskapssökande och studentcentrerat lärande, 9 hp
I kursen studeras de studentaktiva formerna som används i utbildningen både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Dessutom introduceras informationskompetens samt informations- och kommunikationsteknologi.

Undervisnings- och arbetsformer

Pedagogiken som används på miljövetarprogrammet kan definieras som en problem- och projektorienterad arbetsform där de studerandes eget kunskapssökande och kunskapskritiska arbete är i centrum. Detta innefattar arbete i basgrupp, föreläsningar, seminarier, workshops, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment. Ytterligare resurstillfällen kan anordnas i kursen efter önskemål från studenterna.

Examination

Kursen examineras genom individuella muntliga presentationer, individuella skriftliga arbeten, gruppvisa skriftliga arbeten och genom en hemtenta. Samtliga delkurser examineras med någon eller några av dessa moment. För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i basgruppsmöten, seminarier, laboratoriearbeten och övriga praktiska moment.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
VTEO Vetenskapsteori för miljövetenskap 7 hp U, G, VG
VEME Vetenskaplig metod för miljövetenskap 8 hp U, G, VG
KUNS Kunskapssökande och studentcentrerat lärande 9 hp U, G, VG
INTR Intro. till miljöfrågans komplexitet och hållbar utveckling 6 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken "övriga dokument" 4 veckor innan kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
Litteraturlista A1 Litteraturlista A1.pdf