Miljövetenskap A2, 30 hp

Environmental Science A2, 30 credits

746G24

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stina Backman

Kursansvarig

Stina Backman, Anders Hansson

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 2 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

Genomgången kurs Miljövetenskap A1, 30 hp eller motsvarande kunskaper.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en grundläggande nivå kunna

  • använda systemanalys för att studera och hantera miljöfrågor samt redogöra för olika tillämpningar av systemanalys i miljöarbetet.
  • redogöra för hur olika perspektiv leder till olika systemanalyser, särskilt olika syn på genus och hållbar utveckling
  • skriva och försvara ett akademiskt arbete.
  • ta fram primärdata och använda sekundärdata, samt analysera och tolka data med hjälp av statistisk hypotesprövning.
  • redogöra för grunderna för miljölagstiftningen och miljöekonomi samt för samhällsplaneringens förutsättningar och villkor.
  • utforma en miljökonsekvensbeskrivning och ett miljöledningssystem.
  • arbeta i grupp och uppvisa förmåga att konstruktivt nyttja grupprocesser.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i följande delkurser:

Systemanalys 8 hp
Under delkursen behandlas systemanalys som en metod att studera och hantera miljöfrågor. Begreppen system, systemavgränsning, systemkomponenter och relationer är centrala.

Uppsats 7 hp
I delkursen tas upp hur ett eget akademiskt arbete planeras, genomförs och försvaras. Dessutom behandlas kritisk granskning i form av opponering.

Miljökonsekvensbeskrivningar och Miljöledningssystem. 6 hp
I delkursen behandlas grundläggande principer, metoder och verktyg för att bedöma en verksamhets miljökonsekvenser tillika ledningen av verksamhetens miljöarbete. Projektarbeten utgör en väsentlig del av delkursens innehåll.

Samhällsplanering, miljölagstiftning och miljöekonomi, 5 hp
I delkursen behandlas grunden för juridik samt Miljöbalkens struktur. Centralt är samhällsplaneringens förutsättningar och villkor, samt miljölagstiftningens och miljöinstitutionernas bakgrund och utveckling. I kursen tas grundläggande principer för miljöekonomi upp utifrån både nationalekonomiskt företagsekonomiskt perspektiv.

Datainsamling och statistik, 4 hp
Under delkursen behandlas datainsamlingens grunder, liksom fritt tillgängliga databaser av olika slag. Delkursen innehåller kemiska analyser av vatten och mark. Analys av data med hjälp av statistisk hypotesprövning genomförs. Dynamiska modeller introduceras som ett hjälpmedel att analysera data och förutsäga konsekvenser.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs används arbete i basgrupp, föreläsningar, seminarier, workshops, laborationer, fältstudier och studiebesök. Ytterligare resurstillfällen kan anordnas i kursen efter önskemål från studenterna. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, individuella muntliga presentationer, individuella skriftliga arbeten, gruppvisa skriftliga arbeten gruppvisa muntliga presentationer och opposition på annan students arbete. Samtliga delkurser examineras med något eller några av dessa moment. För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i basgruppsmöten, seminarier, laboratoriearbeten och övriga praktiska moment.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DLK6 Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöledningssystem 6 hp U, G, VG
DLK5 A-uppsats 7 hp U, G, VG
DLK4 Datainsamling och statistik 4 hp U, G, VG
DLK3 Samhällsplanering, miljölagstiftning o miljöekonomi 5 hp U, G, VG
DLK2 Systemanalys, basgruppsarbete, litt.sem 4 hp U, G, VG
DLK1 Systemanalys, skriftlig tentamen 4 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken "övriga dokument" 8 veckor innan kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.