Miljöövervakning, 7.5 hp

Environmental Monitoring, 7.5 credits

746G29

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Alex Enrich Prast

Kursansvarig

Alex Enrich Prast

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202149-202203 Engelska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

Godkänt på 105 hp på Miljövetarprogrammets två första år eller motsvarande kunskaper. Kursen Miljövetenskap B1 30 hp (eller motsvarande) skall vara godkänd. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna;

  • utforma ett miljöövervakningsprogram som kan uppfylla syftet med övervakningen
  • genomföra statistiska analyser av miljödata
  • nyttja matematisk modellering som verktyg för analys och tolkning av miljödata
  • redogöra för styrkor och svagheter med olika sätt att analysera data.

Kursinnehåll

Kursen innehåll utgörs av adekvat utformning av miljöövervakningsprogram för att ta fram det faktaunderlag som behövs i miljöarbetet. Dessutom innehåller kursen metoder för att analysera och presentera de data som är resultatet av miljöövervakningen.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs används arbete i grupp, föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer. Ytterligare resurstillfällen kan anordnas i kursen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Vid behov kan kursen ges på engelska. 

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga arbeten. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista publiceras senast 4 veckor innan kursstart och finns under fliken "övriga dokument".

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.