Projektledning, organisationsteori och arbetsmiljö, 7.5 hp

Project Management, Organizational Theory and Occupational Health, 7.5 credits

746G31

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stina Backman

Kursansvarig

Stina Backman

Studierektor eller motsvarande

Veronica Brodén Gyberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 6 (VT 2022) 202219-202223 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är godkänd på de två första åren av miljövetarprogrammet (motsvarande). Dessutom skall kursen Verksamhetsförlag miljövetenskap och minst ytterligare två fördjupningskurser på miljövetarprogrammet vara genomgångna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för och använda metoder och verktyg för projektledning
  • beskriva och analyseras organisationsteoretiska aspekter av miljöarbete och projektledning
  • redogöra för och till viss del genomföra arbetsmiljöarbete.

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fokuserat kring arbetsförhållanden för praktiserande miljövetare. Projektformen för organisation av arbetet är därför en viktig del, liksom ledning av projektgrupper. Organisationsteoretiska grunder för verksamheter utgör ytterligare innehåll i kursen. I kursen behandlas också grunderna i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs används arbete i basgrupp, föreläsningar, seminarier och workshops, Ytterligare resurstillfällen kan anordnas i kursen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella muntliga presentationer och individuella skriftliga arbeten. För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i basgruppsmöten, seminarier och workshops.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken "övriga dokument" senast 8 veckor innan kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.