Strategisk miljöledning, 7.5 hp

Strategic Environmental Management, 7.5 credits

746G32

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Erik Glaas

Kursansvarig

Erik Glaas

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 6 (VT 2022) 202204-202208 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har genomgått de två första åren av miljövetarprogrammet (motsvarande) och därvid uppnått minst 105hp. Kursen Miljövetenskap B1 30 hp (eller motsvarande) skall vara godkänd

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • beskriva och analysera olika strategier för organisationers miljöarbete
  • redogöra för och använda metoder och verktyg för miljöledning i organisationer
  • värdera olika organisationers miljöarbete såväl ur ett miljömässigt som ett organisatoriskt perspektiv
  • förklara och analysera viktiga faktorer för ett verkningsfullt miljöledningsarbete i organisationer.

Kursinnehåll

Kursens innehåll utgörs av metoder och verktyg för organisationers miljöarbete. Viktiga delar är mätning av miljöprestanda, standardiserade miljöledningssystem och miljöstrategier. I detta sammanhang behandlas också organisatoriska förutsättningar för en effektiv miljöledning.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs används arbete i basgrupp, föreläsningar, seminarier och projekt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras dels genom muntliga och skriftliga arbeten, så som projektrapport och individuella uppgifter, och dels genom bedömning av aktivt deltagande i projekt och basgrupparbete. Aktivt deltagande krävs också vid presentation av projektarbete samt kursens slutseminarium.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken "övriga dokument" senast 8 veckor innan kursstart

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.