Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd, 7.5 hp

Inspection and Control of Food and Health Security, 7.5 credits

746G33

Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Alex Enrich Prast

Kursansvarig

Alex Enrich Prast, Luka Safaric

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF Obs!
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202139-202143 Engelska Norrköping, Norrköping V INSTÄLLD

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

Godkänt på 105 hp på Miljövetarprogrammetets två första år eller motsvarande kunskaper. Kursen Miljövetenskap B1 30 hp (eller motsvarande) skall vara godkänd.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • planera och genomföra livsmedelsprovtagning samt kunna tolka provtagningsresultat
  • värdera och kritiskt granska företags och organisationer egenkontrollprogram avseende livsmedel och hälsoskydd
  • beskriva och kunna analysera sambandet mellan förhållningssätt och kommunikation med verksamhetsutövare, media och allmänhet
  • använda relevant lagstiftning i samband med tillsyn och kontroll.

Kursinnehåll

I kursen ingår hur tillsyn och kontroll inom livsmedels- och hälsoskyddsarbete planeras och bedrivs, vilket bl a innefattar riskbedömning, provtagning, utformning av åtgärdsförslag och proceduren för utförande av tillsyn. Under kursen studeras hälsoeffekter som uppkommer av exponering mot kemiska, biologiska och fysikaliska miljöriskfaktorer. Kursen behandlar även rättsregler som hör till livsmedel och hälsoskydd. Kommunikation och beteendevetenskap studeras ur ett verksamhets- och tillsynsperspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs används arbete i basgrupp, föreläsningar, seminarier, workshops och inlämningsuppgifter. Ytterligare resurstillfällen kan anordnas i kursen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga arbeten, så som projektrapport och individuella uppgifter. För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i basgruppsmöten, seminarier och övriga praktiska moment. Aktivt deltagande krävs också vid kursens slutseminarium.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista publiceras senast 8 veckor innan kursstart och finns under fliken "övriga dokument".

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.