Tillämpad forskningsmetodik, 7.5 hp

Research skills in environmental science, 7.5 credits

746G37

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mattias Hjerpe

Kursansvarig

Mattias Hjerpe

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202144-202148 Svenska Norrköping, Norrköping V
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Norrköping, Norrköping V
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Norrköping, Norrköping V
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202149-202203 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har genomgått de två första åren av miljövetarprogrammet (motsvarande) och därvid uppnått minst 105hp. Kursen Miljövetenskap B1 30 hp (eller motsvarande) skall vara godkänd.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • tillämpa en specifik forskningsmetod eller en teknik för litteraturöversikt samt utvärdera styrkor och begränsningar med den valda metoden i relation till relevanta exempel,
  • analysera och diskutera forskningsmetoden eller tekniken för litteraturöversikt
  • presentera de viktigaste resultaten som uppnåtts genom den valda forskningsmetoden eller litteraturöversikten.

Kursinnehåll

Kursens mål är att träna de studerande i att tillämpa forskningsmetodik eller vetenskaplig litteraturöversikt inom det miljövetenskapliga området.
Inom kursen får studenterna fördjupa sina kunskaper och färdigheter genom att tillämpa en specifik kvalitativ och/eller kvantitativ metod eller genom att genomföra en vetenskaplig litteraturöversikt i syfte att analysera miljö- och hållbarhetsfrågor.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs arbetar studenten individuellt med en forskningsrelaterad uppgift som bestäms i samråd med en handledare. Studenten genomför en praktisk forskningsuppgift under handledning.

Kursen ges vid behov på engelska.

Examination

Examinationen består av två delar. 1. En individuellt genomförd uppgift i form av ett paper eller liknande format, vilket bestäms i överenskommelse med handledaren. I detta paper ska de huvudsakliga resultaten av studentens arbete med en specifik forskningsmetod eller litteraturöversikt redovisas. 2. Ett individuellt paper där studenten reflekterar över de färdigheter som uppnåtts under kursen samt styrkor och begränsningar i relation till den valda forskningsmetoden eller tekniken för litteraturöversikt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Uppgifter 7.5 hp U, G, VG

Böcker

I denna kurs arbetar studenten individuellt med en forskningsrelaterad uppgift som bestäms i samråd med en handledare. Detta innebär att någon specifik litteratur inte läses på denna kurs. Litteraturlista kommer alltså inte att finnas.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.