Miljökommunikation, 7.5 hp

Environmental communication, 7.5 credits

746G38

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Therese Asplund

Kursansvarig

Therese Asplund

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 6 (VT 2022) 202204-202208 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har genomgått de två första åren av miljövetarprogrammet (motsvarande) och därvid uppnått minst 105hp. Kursen Miljövetenskap B1 30 hp (eller motsvarande) skall vara godkänd.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • använda, förklara och kritiskt förhålla sig till informations- och kommunikationsteoretiska begrepp inom miljöområdet,
  • redogöra för miljökommunikationens globala och kulturella betydelser,
  • analysera olika aktörers uppfattningar, kommunikativa verksamheter och dessas betydelse för miljöfrågans hantering,
  • genomföra miljökommunikativ verksamhet,
  • analysera olika informations- och kommunikationsteknikers betydelse för miljöfrågan, för lärande och kunskapens organisering,
  • självständigt värdera och kritiskt granska betydelsen av olika typer av miljökommunikativa praktiker.

Kursinnehåll

Inom kursen fördjupas studierna om miljöfrågans kommunikativa praktiker. Detta innebär såväl att analysera som att praktiskt träna på kommunikativa verksamheter. Kursen tar upp centrala begrepp och teorier inom kommunikationsområdet och kopplar dessa till praktiska kommunikationssituationer. Kursen behandlar följande teman:

  • Begrepp, aktörer och diskurser på miljöområdet,
  • Praktisk kommunikation med fokus på professionella samtal och miljökommunikation till allmänheten,
  • Analys av miljökommunikativa praktiker.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs används arbete i bas− eller projektgrupp, föreläsningar, praktiska moment och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Vid behov kan kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i basgruppsarbete, litteraturseminarier och workshops samt genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlistan kommer att finnas under fliken övriga dokument senast 8 veckor innan kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.