Praktik inom miljövetenskap, 7.5 hp

Practising Environmental Science, 7.5 credits

746G53

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stina Backman

Kursansvarig

Stina Backman

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 6 (VT 2022) 202204-202208 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

För behörighet krävs godkänt på 105 hp på Miljövetarprogrammets två första år eller motsvarande kunskaper.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- samla in, analysera och använda miljödata i relation till den aktuella verksamhetens behov
- omsätta och kommunicera, skriftligt och muntligt förvärvade kunskaper i miljövetenskap 
- tillämpa för den aktuella verksamheten relevanta digitala hjälpmedel,visualisationsverktyg, laborationer och fältstudier
- självständigt organisera sitt lärande i yrkeslivet
- utvärdera sitt arbete inom det miljövetenskapliga området och dra slutsatser av utvärderingen
- reflektera över miljövetarens yrkesroll och miljövetenskapens betydelse i olika verksamheter

Kursinnehåll

Den studerande planerar, genomför och utvärderar ett arbetsområde i miljövetenskap tillsammans med handledare, samt utvärderar resultatet och eget behov av ytterligare kunskap inom miljövetenskap. Under yrkespraktiken övar sig studenten att medverka i projekt, använda för miljövetenskap relevanta begrepp, teorier och metoder, arbeta med vetenskapliga källor samt använda digitala verktyg.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av praktik inom miljörelevanta verksamheter, seminarier samt självstudier

Examination

Kursen examineras genom ett individuellt skriftligt arbete och muntlig presentation av detta arbete samt aktivt deltagande i seminarier och inom miljörelevant verksamhet. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Undervisningen sker i form av praktik inom miljörelevanta verksamheter varför litteraturlista inte finns.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.