Vår planet i förändring, 7.5 hp

Our Changing Planet, 7.5 credits

746A89

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Sepehr Shakeri Yekta

Kursansvarig

Sepehr Shakeri Yekta

Studierektor eller motsvarande

Veronica Brodén Gyberg

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202144-202148 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202144-202148 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202144-202148 Engelska Linköping, Valla
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 1 (HT 2021) 202144-202148 Engelska Linköping, Valla O
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2021) 202144-202148 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller teknik
 • 15 hp inom miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande
 • Engelska 6 
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • undersöka konsekvenserna av hur jorden betraktas och beskrivs som ett system
 • diskutera strukturer och biogeokemiska processer
 • beskriva och tillämpa grundläggande begrepp rörande drivkrafter för miljöförändringar
 • analysera hur globala biogeokemiska processer relaterar till hållbarhetsutmaningar och globala miljöförändringar
 • kritiskt utvärdera forskningsdesign och metodik för att studera biogeokemiska processer och miljöförändringar
 • muntligt och skriftligt kommunicera relevant kunskap inom biogeokemiska processer och miljöförändringar

Kursinnehåll

I kursen utforskas hur planeten kontinuerligt förändras genom komplexa förhållanden mellan energi, materia och livsprocesser, inklusive mänskliga aktiviteter. I början av kursen undersöks hur jorden betraktas och beskrivs som ett system och relaterade konsekvenser för hur globala miljöutmaningar uppfattas. Grundläggande processer relaterade till biogeokemiska cykler, återkopplingar, reglering och hållbarhet kommer att analyseras. En kritisk utvärdering av dessa processer och deras interaktioner kommer att göras i relation till globala miljöförändringar och i vilken utsträckning de kopplas till hållbarhetsutmaningar samt till naturens och samhällens begränsningar. I kursen undersöks även hur förändringar i jordens biogeokemiska system studeras och kvantifieras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, grupparbete, och skriftliga arbeten individuellt och i grupp. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier och laborationer, betygsskala: UG
 • skriftligt arbete, muntlig presentation och opponering i grupp, betygsskala: UG
 • individuellt skriftligt arbete, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs Godkänt på aktivt deltagande i seminarier och laborationer samt på skriftligt arbete, muntlig presentation och opponering i grupp och minst E på det individuella skriftliga arbetet. Högre betyg grundas på det individuella skriftliga arbetet. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl samt om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier och laborationer 2 hp EC
GRP1 Skriftligt arbete, muntlig presentation och opponering i grupp 2.5 hp EC
UPG1 Individuellt skriftligt arbete 3 hp EC

Övrigt

En preliminär litteraturlista kommer att finnas under fliken Övriga dokument åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.