Projektarbete, 7.5 hp

Project Work, 7.5 credits

747A02

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johannes Lerm

Kursansvarig

Johannes Lerm

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 1 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping V
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 3 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 1 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 3 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har slutfört de första tre årens studier vid Affärsjuridiska programmet/Affärsjuridiska programmet med Europainriktning och avslutat C-uppsatsen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • använda sina kunskaper inom de områden som projektarbetet avser,
  • söka och bearbeta juridisk information,
  • problematisera och analysera ur perspektiv som är relevanta för arbetsuppgiften,
  • självständigt genomföra ett projekt, vilket kräver att självständiga bedömningar och ställningstaganden görs,
  • uppvisa färdigheter i kommunikation, ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att beakta olika relevanta perspektiv.

Kursinnehåll

Studenten skall utveckla sin förmåga att tillämpa för en affärsjurist väsentliga ämnesteoretiska kunskaper och metodkunskaper i en reell affärsjuridisk miljö samt att omsätta ett utredningsarbete i ett affärsjuridiskt dokument av större omfattning.

Kursen genomförs i form av ett projektarbete som skall syfta till att utreda de rättsliga premisserna för, och lämplig juridisk utformning av, affärsförbindelserna i ett specifikt konkret fall och bygger på samverkan mellan Linköpings universitet och berört/berörda företag/organisationer. Den studerande skall under projektet ha tillgång till en handledare vid universitetet och en kontaktperson vid berört företag/organisation. Studenten skall i samråd med berört/berörda företag/organisationer upprätta en projektbeskrivning, vilken före påbörjat projekt skall godkännas av handledaren vid universitetet.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna består i att delta i arbetet på arbetsplatsen med den arbetsuppgift som projektet skall omfatta enligt projektbeskrivningen.

Examination

Examination sker genom fullgörande av projektarbetet samt upprättande av det affärsjuridiska dokumentet. Vidare skall studenten efter genomfört projekt skriva en rapport. Förutom en redogörelse för arbetsplatsen och arbetsuppgiften skall rapporten innehålla en reflexion över projektets roll och betydelse för den egna utbildningen och hur arbetsuppgiften har bidragit till den studerandens lärande och utveckling av de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som ovan anges som mål för kursen. Det affärsjuridiska dokumentet och rapporten lämnas till handledaren på universitetet för bedömning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.