Företagsförsäkringsrätt, 7.5 hp

Insurance Law, 7.5 credits

747A03

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Britta Behrendt Jonsson

Kursansvarig

Britta Behrendt Jonsson

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 3 (HT 2020) 202039-202043 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 3 (HT 2020) 202039-202043 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
 • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, behörighet som gäller för Affärsjuridiska programmet och Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt, Rättsteori och rättsteknik och Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt genomfört Kandidatuppsats, 15 hp, med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • visa kännedom om företagsförsäkringens ändamål och utformingen av villkoren för företagsförsäkring,
 • redogöra för försäkringsavtalsrätten och grundläggande försäkringsrörelserätt,
 • redogöra för sambandet mellan kommersiella avtal och försäkringar samt mellan försäkrings- och skadeståndsrätten,
 • identifiera försäkringsrättsliga problem,
 • identifiera, analysera och strukturera försäkringsrättsliga problem i syfte att närmare klargöra dessa för sig själv och för andra,
 • med utgångspunkt i de försäkringsrättsliga och avtalsrättsliga reglerna och principerna argumentera för och emot olika juridiska lösningar på de problem som identifierats och klargjorts,
 • reflektera om försäkringsrättsliga problem ur olika perspektiv,
 • självständigt och på ett vetenskapligt sätt förhålla sig till de olika aspekter som framträder när försäkringsrättsliga problem diskuteras.

Kursinnehåll

I kursen studeras försäkringslagstiftning inklusive grundläggande försäkringsrörelserätt, försäkringsavtalet, allmänna försäkringsrättsliga principer, principer för skadevärdering och skadeersättning, beviskrav liksom försäkringsförmedlarens roll. Dessutom studeras samspelet mellan försäkring och skadeståndsrätt samt mellan försäkring och företagets leveransavtal.

Vidare behandlas företagsförsäkringens olika delar såsom egendomsförsäkringen, avbrottsförsäkringen, ansvarsförsäkringen, rättsskyddsförsäkringen, transportförsäkringen och försäkring av entreprenad- och montagerisker. Därvid belyses särskilt vilka de försäkrade intressena är och vilka skadehändelser försäkringen avser. Slutligen studeras företagsförsäkringens funktion och ändamålsenlighet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt tillämpningsövningar. Vidare förekommer inlämningsuppgifter att lösa individuellt eller i grupp. Den studerande förväntas arbeta med självstudier enligt givna anvisningar som komplement till föreläsningarna. Under seminarierna avses de genom föreläsningarna och självstudierna förvärvade kunskaperna bli befästa samt
utvecklade och fördjupade via genomgångar och diskussioner

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, genom inlämningsuppgifter samt genom en enskild och skriftlig tentamen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0500 PM 2 hp U, G
0400 Seminarium 1.5 hp U, G
0300 Tentamen 4 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Uppsatser om försäkringsavtalslagen, Jure förlag, 2009

(Köp boken direkt av Jure och ange specialpriset 250 kr)

Lagerström, Peter, (2007) Företagsförsäkring : juridisk handbok för försäkringsgivare och försäkringstagare 3., [uppdaterade] uppl. Stockholm : Norstedts juridik, 2007

ISBN: 9789139013068

Ullman, Harald, Author, Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Rätt och rättsfilosofi, Originator, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Originator, (2006) Försäkring och ansvarsfördelning: om förhållandet mellan försäkring och kommersiella leverans- och entreprenadavtal: version II

ISBN: 9176786390, 9789176786390

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Övrigt material utdelas/skickas/läggs ut på Lisam under kursens gång
 • Ev referenslitteratur finns i dokumentet under fliken "Övriga dokument" vid kurstarten

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.