Lex Mercatoria, 7.5 hp

Lex Mercatoria, 7.5 credits

747A04

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anders Holm

Kursansvarig

Anders Holm

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 2 (VT 2021) 202114-202118 Svenska Linköping, Valla V
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 4 (VT 2021) 202114-202118 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 2 (VT 2021) 202114-202118 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 4 (VT 2021) 202114-202118 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet. Förutom grundläggande behörighet krävs dessutom att den studerande skall ha genomgått kurser i affärsrätt om minst 60 poäng, vari kurserna (eller motsvarande) Rättsteori och rättsteknik, Offentlig rätt med EU-rätt och Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt skall ingå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa kännedom om bakgrunden till företeelsen Lex Mercatoria och kritiskt granska några av huvuddragen i de moderna motsvarigheterna till densamma,
  • redogöra för och tillämpa europeisk avtals- och kontraktsrätt.

Kursinnehåll

Inledingsvis belyses den historiska bakgrunden avseende Lex Mercatoria. Principles of European Contract Law, har blivit föreslagen såsom generellt tillämplig inom den Europeiska unionen. Kursen innefattar därför studium och analys av såväl förutsättningar för nämnd lagharmonisering som däri viktiga obligationsrättsliga principer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är i huvudsak upplagd som en seminarieserie med introducerande föreläsningar. Seminarierna sker företrädesvis i mindre grupper, varvid det ställs höga krav på den studerandes aktivitet. Den studerande förväntas i hög grad bedriva självstudier på grundval av det kursmaterial som tillställs denne inför de obligatoriska seminarierna. Härvid avses de genom självstudierna förvärvade kunskaperna bli befästa samt utvecklade och fördjupade via genomgång och diskussion.

Examination

Examination sker dels genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, dels genom enskild och skriftlig tentamen, i vilken den studerande skall ägna sig åt såväl övergripande metodologiska frågor som konkreta materiella juridiska frågeställningar.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0600 Seminarium 5 1 hp U, G
0500 Seminarium 4 1 hp U, G
0400 Seminarium 3 1 hp U, G
0300 Seminarium 2 0.5 hp U, G
0200 Seminarium 1 0.5 hp U, G
0100 Tentamen 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken övriga dokument ca 8 veckor före kursstarten.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.