Högre kurs i företagsskatterätt, 7.5 hp

Advanced Course in Corporate Taxation, 7.5 credits

747A06

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jan Kellgren

Kursansvarig

Jan Kellgren

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 2 (VT 2018) 201804-201808 Svenska Linköping V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 2 (VT 2018) 201804-201808 Svenska Linköping V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik
  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att de särskilda behörighetskrav som gäller för Affärsjuridiska programmet/Affärsjuridiska magisterprogrammet alternativt Affärsjuridiska programmet med Europainriktning/Affärsjuridiska magisterprogrammet med Europainriktning är uppfyllda. Därutöver skall den studerande ha genomgått kurser i affärsrätt om minst 90 högskolepoäng, vari kurserna (eller motsvarande) Rättsteori och rättsteknik, 12 hp, Associationsrätt med Europainriktning, 15 hp alternativt Associationsrätt med ekonomisk inriktning, 15 hp och Skatterätt, 15 hp samt Kandidatuppsats, 15 hp skall ingå. Vidare krävs genomgånget kursmoment (eller motsvarande) i externredovisning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • demonstrera fördjupade kunskaper om de regler och den rättspraxis som aktualiseras i samband med skatterättsliga frågeställningar inom i första hand företagsbeskattningen,
  • uppvisa fördjupad förmåga att självständigt, kritiskt och insiktsfullt, och med stöd av relevanta rättskällor, argumentera för och emot olika lösningar avseende skatterättsliga tolkningsfrågor inom de för kursen aktuella områdena,
  • identifiera olika incitament, med fokus på skatterättsliga dylika, som kan aktualiseras vid valet mellan olika ekonomiska handlingsalternativ vad gäller företagande,
  • visa god förmåga att i ifrågavarande sammanhang självständigt argumentera för strategier för val mellan sådana handlingsalternativ och
  • kritiskt granska och utvärdera rättsläget inom de berörda delarna av företagsbeskattningen ur ett rättspolitiskt perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på aktuella och/eller principiellt centrala inkomstskatterättsliga frågor inom svensk företagsbeskattning. Av det förstnämnda följer att kursens innehåll i viss mån kommer att skifta över tiden. Vissa frågeställningar kommer dock att vara centrala i kursen. Hit hör frågor om koncernbeskattning, omstruktureringar och företagsöverlåtelser samt regler avseende fåmansföretag. Dessutom kommer frågor kring resultatmätning och sambandet mellan redovisning och beskattning att ges ett betygande utrymme i kursen.

Därutöver kommer kursen att beröra olika hanterings- och metodfrågor, såsom juridisk argumentation rörande den ekonomiska innebörden av transaktioner.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt obligatorisk handledning inför inlämningsuppgifter. Seminarierna sker företrädesvis i mindre grupper och ställer höga krav på den studerandes aktivitet. Den studerande förväntas till stor del bedriva självstudier, vilka skall befästas, utvecklas och fördjupas via de obligatoriska seminarierna.

Examination

Examination sker dels genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, dels genom inlämningsuppgifter. De sistnämnda genomförs såväl individuellt som i grupp.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.