Avancerad kurs i skadeståndsrätt, 7.5 hp

Advanced Course in Tort Law, 7.5 credits

747A10

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anders Holm

Kursansvarig

Anders Holm

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 3 (HT 2019) 201934-201938 Svenska Linköping V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 3 (HT 2019) 201934-201938 Svenska Linköping V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
 • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, behörighet som gäller för Affärsjuridiska programmet alternativt för Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt, Rättsteori och rättsteknik och Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt genomfört Kandidatuppsats, 15 hp, med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för aktuell skadeståndsrättslig problematik med visst komparativt inslag, samt de vanligaste argumenten, med vilka skadestånd rättfärdigas,
 • redogöra för skadeståndets huvudsakliga funktioner samt kategoriseringen av olika skador, förekommande skadeståndsansvarsformer och deras karaktäristika,
 • identifiera, analysera och argumentera kring skadeståndsrättsliga problemställningar,
 • praktiskt kunna kategorisera olika skadetyper samt problematisera avseende dessa,
 • analysera, argumentera och dra slutsatser kring rättsregler och praxis inom området med ett vetenskapligt förhållningssätt,
 • reflektera över och värdera redovisade slutsatser,
 • visa förtrogenhet med skadeståndets funktioner och kategorisering samt olika ansvarsformer.

Kursinnehåll

Kursen innehåller studium och fördjupad analys avseende skadeståndets funktion tillika viktiga skadeståndsrättsliga grundstenar, såsom adekvat kausalitet och den s.k. skyddsändamålsläran. Viktiga ansvarsformer, såsom t.ex. culpaansvar, strikt ansvar och principalansvar, kommer även att behandlas och vara föremål för fördjupade studier och analyser. I anslutning härtill behandlas även de generella frågeställningarna rörande det dynamiska gränsområdet mellan inom− och utomobligatoriskt skadeståndsansvar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt tillämpningsövningar. Vidare kan inlämningsuppgifter, att lösas i grupp och/eller individuellt, förekomma. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examination sker dels genom aktivt deltagande i seminarier, dels genom enskild och skriftlig tentamen. Om inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0200 Tentamen 5.5 hp U, G, VG
0100 Seminarier 2 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, (2018) Skadeståndsrätt Tionde upplagan Stockholm : Norstedts juridik, [2018]

ISBN: 9789139208341

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Ytterligare material distribueras (normalt via e-post) under kursen
 • Referenslitteratur finns i dokumentet under fliken "Övriga dokument" vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.