Utlandstermin, 30 hp

Courses Abroad, 30 credits

747A12

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johannes Lerm

Kursansvarig

Johannes Lerm

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 1 (HT 2018) 201834-201903 Svenska V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 3 (HT 2018) 201834-201903 Svenska V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning

Förkunskapskrav

Tillträde till kursen har endast antagna till Affärsjuridiska programmet med Europainriktning och som minst har 15 hp franska/tyska med godkänt resultat.

Lärandemål

Den studerande skall genom att studera utomlands under en termin vid den valda studieorten ha tillägnat sig kunskaper och färdigheter inom ämnen relaterade till utbildningen vid Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Den studerande skall vidare ha utvecklat sin förståelse för internationella förhållanden och problem, sin insikt om relativiteten i egna och nationella värderingar och förhållanden samt utvecklat sin språkfärdighet.

Kursinnehåll

Under utlandsterminen följer den studerande kurser inom det ordinarie kursutbudet vid den valda utländska studieorten. Den studerande rekommenderas att ägna huvuddelen av studierna åt juridik-, ekonomi eller språkstudier.

Innehållet i respektive kurser är detsamma som för de inhemska studerande på respektive studieort och bestäms av det utländska universitetets ansvariga.

Utlandsterminen genomförs vid de samarbetsuniversitet som finns för Affärsjuridiska programmet med Europainriktning eller de universitet som finns inom fakultetens utbytesprogram. Den kan också genomföras vid studieort som studerande själv kontaktar, efter godkännande av Linköpings universitet genom programansvarig.
Utlandsstudierna äger normalt rum vid fransk- respektive tyskspråkiga lärosäten.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, övningar, seminarier, projektarbeten enligt uppläggningen av kurserna vid respektive studieort.

Examination

Examination hanteras helt av ansvariga vid den utländska studieorten och sker normalt på samma villkor som för inhemska studerande.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.