Praktik, 15 hp

Practical Training, 15 credits

747A14

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johannes Lerm

Kursansvarig

Johannes Lerm

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 4 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 4 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har slutfört de första tre årens studier vid Affärsjuridiska programmet/Affärsjuridiska programmet med Europainriktning och avslutat C-uppsatsen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • demonstrera kunskaper inom de områden som praktikarbetet avser,
  • söka och bearbeta juridisk information,
  • problematisera och analysera ur perspektiv som är relevanta för arbetsuppgiften,
  • självständigt genomföra en utredning eller ett projekt eller självständigt upprätta ett beslutsunderlag, vilket kräver att självständiga bedömningar och ställningstaganden görs,
  • uppvisa färdigheter i kommunikation, ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att beakta olika relevanta perspektiv.

Kursinnehåll

Genom att fullgöra praktik inom Affärsjuridiska programmet eller Affärsjuridiska programmet med Europainriktning skall den studerande förvärva sådana erfarenheter av och insikter i kvalificerat yrkesarbete att dessa bidrar till att fördjupa de huvudsakligen teoretiska kunskaper som den studerande i övrigt tillägnar sig genom programutbildningen.

Den studerande skall under praktikperioden arbeta under gängse villkor och förhållanden på en viss arbetsplats. Där ska den studerande utföra en viss avgränsad arbetsuppgift: ett projekt, ett utredningsuppdrag, en undersökning eller liknande, till nytta för den aktuella arbetsplatsen. Den studerande har att själv finna en lämplig praktikplats. Praktikplatsen måste godkännas av programansvarig, med hänsyn till dess relevans för utbildningen:

De aktuella arbetsuppgifterna måste ha en så hög komplexitetsgrad att den studerande kan få möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper.
Praktik kan fullgöras inom såväl privat eller offentlig verksamhet. Förutom privatföretag, statliga och kommunala myndigheter av olika slag, omfattas ett brett fält av organisationer och sammanslutningar. Det avgörande är arbetsuppgifternas karaktär, inte om arbetsplatsen kan hänföras till offentlig eller privat sektor. Praktiken kan förläggas till utlandet.

Den studerande handleds under praktiken både av en handledare utsedd av arbetsplatsen och en utsedd av programansvarig, i samarbete med berörd studierektor. Handledarna har att i samråd med den studerande upprätta en plan för praktikperioden. I planen anges så tydligt som möjligt vilken typ av arbetsuppgifter som den studerande skall utföra. Praktikplanen skall före påbörjad praktik godkännas av programansvarig (motsvarande).

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna består i att delta i arbetet på arbetsplatsen med de arbetsuppgifter som praktiken skall omfatta enligt praktikplanen.

Examination

Kursen examineras genom en rapport som vid praktikens slut lämnas till handledaren på universitetet för bedömning. Förutom en redogörelse för arbetsplatsen och arbetsuppgifterna skall praktikrapporten innehålla en reflexion över praktikens roll och betydelse för den egna utbildningen och hur arbetsuppgifterna har bidragit till den studerandens lärande och utveckling av de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som ovan anges som mål för praktikkursen.

Handledaren på arbetsplatsen skall vid praktikperiodens slut skriva ett intyg om fullgjord praktik. Godkänd praktikrapport är, tillsammans med intyg från handledare på arbetsplatsen om fullgjord praktik, förutsättning för godkänt betyg.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0100 Examination 15 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.