Civilprocessrätt, 7.5 hp

Procedural Law in Civil Cases, 7.5 credits

747A22

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anders Heiborn

Kursansvarig

Anders Heiborn

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 2 (VT 2018) 201804-201808 Svenska Linköping V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 2 (VT 2018) 201804-201808 Svenska Linköping V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik
  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet, att de särskilda förkunskapskraven avseende engelska, samhällskunskap och svenska språket, som gäller för de affärsjuridiska programmen, är uppfyllda, samt att följande kurser/kursmoment (eller motsvarande) är genomgångna: affärsrätt, rättsteori och rättsteknik, offentlig rätt med EU-rätt, avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt ytterligare kurser/kursmoment om minst 37,5 högskolepoäng inom ämnet affärsrätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

  • visa goda kunskaper om processrätten, i såväl nationella som internationella affärsförhållanden, inför svensk domstol.

Kursinnehåll

I kursen behandlas tvistemålsprocessen vid svensk domstol. Internationella konventioner om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område behandlas också. Vissa frågor om medling berörs.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter, processpel och studiebesök. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom skriftlig och enskild tentamen samt fullgörande av obligatoriska moment. Processpel och seminarier är obligatoriska. Vidare kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.