Civilprocessrätt, 7.5 hp

Procedural Law in Civil Cases, 7.5 credits

747A22

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Heiborn

Kursansvarig

Anders Heiborn

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 2 (VT 2024) 202404-202408 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 2 (VT 2024) 202404-202408 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet, att de särskilda förkunskapskraven avseende engelska, samhällskunskap och svenska språket, som gäller för de affärsjuridiska programmen, är uppfyllda, samt att följande kurser/kursmoment (eller motsvarande) är genomgångna: affärsrätt, rättsteori och rättsteknik, offentlig rätt med EU-rätt, avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt ytterligare kurser/kursmoment om minst 37,5 högskolepoäng inom ämnet affärsrätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

  • visa goda kunskaper om processrätten, i såväl nationella som internationella affärsförhållanden, inför svensk domstol.

Kursinnehåll

I kursen behandlas tvistemålsprocessen vid svensk domstol. Internationella konventioner om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område behandlas också. Vissa frågor om medling berörs.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter, processpel och studiebesök. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom skriftlig och enskild tentamen samt fullgörande av obligatoriska moment. Processpel och seminarier är obligatoriska. Vidare kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0300 Inlämningsupgift 0 hp D
0200 Sem o rättegångsspel 1.5 hp U, G
0100 Tentamen 6 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken övriga dokument ca 8 veckor före kursstarten.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.