Skiljeförfarande och förhandling, 7.5 hp

Arbitration and Negotiation, 7.5 credits

747A23

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anders Heiborn

Kursansvarig

Anders Heiborn

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 2 (VT 2019) 201909-201913 Svenska Linköping, Valla V
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 2 (VT 2019) 201909-201913 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet, att de särskilda förkunskapskraven avseende engelska, samhällskunskap och svenska språket, som gäller för det affärsjuridiska programmet, är uppfyllda, samt att följande kurser/kursmoment (eller motsvarande) är genomgångna: affärsrätt, rättsteori och rättsteknik, offentlig rätt med EG/EU-rätt, avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt ytterligare kurser/kursmoment om minst 25 poäng inom ämnet affärsrätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för tvistelösning utanför de reguljära domstolarna, såväl nationella som internationella affärsförhållanden

Kursinnehåll

Kursen inleds med självstudier avseende olika förhandlingstekniker och –metoder, vilka den studerande får tillfälle att tillämpa i olika rollspel. Den studerande ska genomföra skriftliga beskrivningar av de olika rollspelens scenarios och utfall, vari en självvärdering av den egna insatsen och tillvägagångssätt ska ingå. Kursens andra del består av föreläsningar vad gäller skiljemannarätten liksom att den studerande ges tillfälle att förbereda och genomföra tvisteförhandling i skiljenämnd.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och rollspel/skiljedomsspel. Seminarierna ställer höga krav på den studerandes aktivitet. Den studerande förväntas till stor del bedriva självstudier liksom arbeta i grupp. Detta ska befästa, utveckla och fördjupa den studerandes förvärvade kunskap.

Examination

Examination sker dels genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, dels genom inlämningsuppgifter. De sistnämnda kan komma att genomföras såväl individuellt som i grupp. Kursen avslutas med en individuell skriftlig tentamen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Skriftlig redovisning 1.5 hp U, G
TEN1 Salstentamen 3 hp U, G, VG
0700 Salstentamen 2.5 hp U, G, VG
0600 Individuella PM 2 hp U, G
0500 Deltagande i alla moment avseende förhandling 1.5 hp U, G
0400 Deltagande i alla moment avseende skiljeförfarande 1.5 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Engström, Dan, (2011) Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister : en kommentar Stockholm : Jure, 2011

ISBN: 9789172234536

  • Senast upplagan, boken hör till MEDLING

Lindell, Nils, (2014) Förhandling 2. uppl. Stockholm : Sanoma Utbildning, 2014

ISBN: 9789152327371

  • Senast upplagan, Boken hör till FÖRHANDLING

Lindskog, Stefan, (2012) Skiljeförfarande : en kommentar 2., [rev.] uppl. Stockholm : Norstedts juridik, 2012

ISBN: 9789139016694

  • Senaste upplagan, Boken hör till SKILJEFÖRFARANDE. 
  • Alt. kan man använda Finn  Madsens bok nedan.

Madsen, Finn, (2009) Skiljeförfarande i Sverige : en kommentar till lagen (1999:116) om skiljeförfarande och till reglerna för Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut 2. uppl. Stockholm : Jure : Jure bokhandel [distributör], 2009

ISBN: 9789172233478

  • Boken kan vara svår att få tag på, kan vara slut på förlaget.
  • Alt. kan man använda Stefan Lindskogs bok ovan..

Kompletterande litteratur

Böcker

Lindell, Bengt, (2017) Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling Fjärde upplagan Uppsala : Iustus förlag, [2017]

ISBN: 9789176789971

  • Kapitel 15 och 16

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.